ielts

درس 1 » انواع اسم

اولین درس گرامر آیلتس شناخت انواع کلمات است. در این درس به بررسی انواع اسم پرداخته شده است
کلمات در زبان انگلیسی تحت عنوان ( Parts of Speech) در دسته های زیر طبقه بندی می شوند :

  • اسم ها (Nouns)
  • فعل ها (Verbs )
  • صفات ( Adjectives)
  • قیدها (Adverbs)
  • حروف اضافه (prepositions )
  • کلمات ربط (Conjunctions )
  •  ضمایر

اسم خاص  Proper nouns

این اسم ها به 3 دسته اصلی تقسیم میشوند
✅اسم افراد نام و نام خانوادگی Jack ,Mary,Smith
✅اسم مکان (کشور – شهر – منطقه /محله/….) Iran,Tehran,Tajrish
✅اسم کالاها و برند ها ( Gillet -Porsch ,….)
ویژگی اصلی این اسم ها این است که همیشه و در هر جایی جمله با حروف بزرگ Capital Letter نوشته می شوند

I live in Iran.


اسم های جمع Collective nouns

این اسم ها شامل کلماتی از قبیل Family, Team , Crew , Audience, Class هستند که به یک گروه از افراد یا جانداران اشاره دارند .
ویژگی مهم این کلمات این است که اگر منظور ما تک تک افراد یا اعضا موجود در این گروه باشند انها را به عنوان اسم جمع در نظر می گیریم :
مثال :My family are eating dinner
در اینجا منظور تک تک اعضاء خانواده است که در حال شام خوردن هستند .اما همین کلمات اگر در مفهوم کل یا مجموع گروه بکار روند با فعل مفرد همراه می شوند .
Family is an important social force
در اینجا منظور خانواده به عنوان مفهوم و کلیت خانواده است که یک نیروی اجتماعی مهم به حساب می اید.


اسم های مشتق Derivational nouns

 

مهم ترین این پسوندها از :


Communicate (v) ➕ tion ➡️ Communication

افعالی که به ate ختم می شوند مثل Participate , Educateبا اضافه شدن tion به اسم تبدیل می شوند .


   Revise (v) ➕ sion ➡️ Revision

در افعالی که به vise ختم می شوند ،پسورد sion صدای ژن می دهد.


Comprehend (v) ➕sion➡️ Comprehension

پسوند sion در اضافه شدن به برخی از افعال با صدای “شن” ظاهر می شود.


Manage(v) ➕ ment ➡️ Management

پسوندment به فعل اضافه شده و اسم می سازد.


 Polite(adj) ➕ ness ➡️ Politeness

پسوند ness با اضافه شدن به صفت اسم می سازد .


Creative (adj) ➕ ity ➡️ Creativity

پسوند ity به صفت اضافه می شود و اسم می سازد .


Employ (v) ➕ ee ➡️ employee

پسوند ee به فعل اضافه شده و اسم مفعول میسازد ، یعنی کسی یا چیزی که کاری بر روی ان انجام شود.

در اینجا Employ به معنای استخدام کردن وEmployee به معنای کسی هست که به استخدام درامده است (کار مند) .

 


 Employ ➕ er ➡️ employer (کارفرما)

پسوند er به فعل اضافه می شود و اسم فاعل یا انجام دهنده کاری را بیان می کند


Music➕ cian ➡️ musician (موسیقی دان )

پیوند cian با تلفظ “شن” به صفت یا اسم اضافه می شود و اسم مشاغل را ایجاد می کند .

پسوند های اسم ساز( noune suffixes) دیگری هم وجود دارند اما موارد فوق پرکاربردترین انها هستند


اسم مصدر یا gerund

دسته چهارم اسم ها ، gerund یا اسم مصدر است . اسم مصدر از اضافه کردن ing به یک فعل ساخته می شود.
مثال:

Play ➕ ing ➡️ Playing

توجه داشته باشید که اسم مصدر را نمیتوان به جای فعل بکار برد ،به عبارت دیگر (شکل ing ) فعل محسوب نمی شود (مگر اینکه به همراه فعل to be) بکار رود.
❌کاربرد اشتباه اسم مصدر به جای فعل :

I playing tennis .

☑️کاربرد صحیح در حالت فعل به همراه to be :

I am playing tennis .

اسم مصدر در زبان انگلیسی یا به جای فاعل یا مفعول یک جمله قرار میگیرد.

همان طور که میدانیم ترتیب کلمات در زبان انگلیسی عبارت است از :

S V O ➡️ Subject(فاعل) ➕ Verb(فعل) ➕ Object (مفعول)

به این ترتیب میتوان اسم مصدر Swimming را به صورت زیر استفاده کرد .

🔴 Swimming is enjoyable .

🔴 I enjoy swimming . 

Swim➕ing ➡️Swimming

اگر اضافه کردن ing به فعل باعث اضافه شدن سیلاب (بخش اوایی) جدید بشود،حرف اخر تکرار می شود . این امر در خصوص فعل swim
اتفاق افتاده است.


 دسته پنجم اسم ها   Common nouns


اسم های عام که به انسان ها، حیوانات و اشیاء اشاره دارند.

Examples:  man / mountain / cat / building / ocean

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *