ielts

آموزش ضمایر قسمت چهارم

آموزش ضمایر قسمت چهارم

نکات آموزشی 4 – ضمایر قسمت چهارم

با معرفی ضمایر اشاره ، شخصی (فاعلی و مفعولی) ، ملکی ، انعکاسی و نسبی ، اینک نوبت به معرفی آخرین نوع ضمایر در زبان انگلیسی رسیده است . این ضمایر که به ضمایر نامعین یا Indefinite Pronouns معروفند ، به عنوان جانشین شخص یا جسمی نامعلوم یا بجای عبارتی که عده فراوانی را مورد خطاب قرار می دهد استفاده می شود . به عنوان مثال در زبان فارسی ، گاهی در صحبت های محاوره ای خود ، برای معرفی فرد ، جسم ، زمان یا مکانی نامعلوم از عبارات «فلان شخص» ، «فلان چیز» ، «فلان جا» و «فلان وقت» استفاده می کنیم و گاهی با استفاده از عبارات « هرچیزی» یا « هیچکسی» تعداد افرادی نامعلوم را مورد منادا قرار می دهیم که در زبان انگلیسی به این لغات ضمایر نامعین گفته می شود . یکی از علائم شناسایی این نوع ضمایر در زبان انگلیسی وجود thing–  در ساختار کلمه می باشد . ” thing” که می توان آن را معادل «چیز» در فارسی دانست ، با پدیدار شدن در ساختار کلماتی همچون “Everything” یا «همه چیز» ، Something یا «چیزی» ، Anything یا «هرچیز» ، Nothing یا «هیچ چیز» و … در زمره ضمایر نامعین در می آیند . در همین اثنا می توان به “Body” و “One”  اشاره کرد که به عنوان ضمایر نامعین انسانی استفاده می شود . Everybody و Everyone (همه و هرکس) ، Nobody (هیچکس) ، Someone (کسی) و …از جمله پرکاربرد ترین ضمایر مبهم انسانی می باشند که در صرت همراهی با NO قادر خواهند بود تا با حفظ ساختار مثبت یک جمله ، معنی آن را منفی کنند . در ادامه به بررسی چند مثال از توضیحات فوق می پردازیم .

Everything seems good : همه چیز خوب به نظر می رسد .

Something is in the way : چیزی در راه است

Is there anybody out there? آیا کسی آنجاست ؟

I hate nobody :  من از هیچکس متنفرم )که در فارسی من از هیچکس متنفر نیستم ترجمه می شود(

I don`t hate anybode : من از کسی متنفر نیستم .

ielts,آیلتس

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت سوم

آموزش ضمایر قسمت سوم

نکات آموزشی 3 – ضمایر قسمت سوم

در ادامه معرفی ضمایر در زبان انگلیسی ، به ضمایر بازتابی یا Reflective pronouns می رسیم . درباب تعریف این نوع ضمیر می توان گفت که ضمایر انعکاسی مربوط به جملاتی هستند که در آن ، فاعل و مفعولی یکسان  وجود دارد . به عنوان مثال در عبارت “You saved yourself” یا «تو خودت را نجات دادی» ، با بررسی دقیق و تفکیک هر کلمه ، درمیابیم که  “You” یا «تو» فاعل و “Yourself” یا «خودت» مفعول جمله می باشد . در چنین شرایطی که فاعل و مفعول یکی می باشند ، در ساختار جمله از صفات انعکاسی یا بازتابی استفاده شده است . از مهمترین نشانه های ترجمه این نوع ضمایر در زبان فارسی می توان از ترکیب «خود» و ضمایر متصل اسمی یاد کرد . در همین رابطه ساختار یک ضمیر انعکاسی  در زبان انگلیسی برای هر شخص از طریق ترکیب صفت ملکی مربوطه با کلمه”Self” بوجود می آید . به بیانی دیگر “Myself” به معنی «خودم» ، “Yourself ” به معنی «خودت» ، “Himself ” ، “Herself” و “Itself” به تناسب جنسیتی به معنی «خودش» ، “Ourselves” به معنی «خودمان» ، “Yourselves” به معنی «خودتان» و “Themselves” به معنی «خودشان » مورد استفاده قرار می گیرد . به جز حالت فوق ، ضمایر انعکاسی برای تاکید بر روی یک مطلب نیز مورد استفاده قرار خواهد بود . مثلاً در زبان فارسی زمانی که می خواهید به دیدن یک پدیده اشاره کرده و بر روی نقل بدون واسطه آن تاکید کنید ، بجای گفتن عبارت «من دیدم» یا “I saw” از عبارت «من خودم دیدم» یا “I myself saw ”  استفاده می نمایید ؛ ساختاری که در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب می باشد.

در ادامه به معرفی ضمایر ارتباطی ، نسبی یا Relative Pronouns می رسیم . در زبان فارسی ، موارد متعددی پیش می آید که در آن از یک جمله برای معرفی یک کلمه یا جمله دیگر استفاده می کنیم . به عنوان مثال جملاتی مانند «تهران مکانیست که قریب به ده میلیون نفر جمعیت دارد » ، «علی همان شخصیست که نفر اول کنکور شده است» و یا «نیمه شب شرعی زمانیست که فاصله غروب خورشید و اذان صبح مساوی باشد» را در نظر بگیرید . در زبان انگلیسی به کلماتی مانند «مکانیست» ، «شخصیست» و «زمانیست» که توضیحات بعد را به اسم قبل از خود مرتبط می سازند ، ضمایر نسبی می گویند . می دانیم کلماتی استفهامی مانند  Who ، When ،   Where،Howو … ، هریک در مورد یکی از اجزای جمله سوالاتی را مطرح می کنند . به عنوان مثال ، چه کسی در پی یافتن فاعل جمله ، چه کسی را در پی یافتن مفعول جمله ، کی و کجا در پی یافتن زمان و مکان حادث شدن فعل ، چگونه در پی کشف کیفیت و نحوه انجام فعل و … می باشند . در همین رابطه لازم به ذکر است که این کلمات در زبان انگلیسی با قرارگیری در ابتدای جمله ، جنبه پرسشی خواهند داشت و با قرارگیری در میان دو جمله ، به عنوان پلی ارتباطی یا ضمیر نسبی ، آن ها را به یکدیگر متصل خواهد کرد . به عنوان مثال در جمله “The man who sold his car”  ، Who  در این جمله بیان میدارد که مرد مورد نظر ما ، همان کسیست که اتومبیلش را فروخته است و یا در مثال “The company which bill gates destroyed ” ، which که در حالت استفهامی خود به معنی «کدامیک؟» استفاده می شود ، در اینجا معرف شرکتیست که ویران شده است . لازم به ذکر است که “That”  به معنای «که» ، می تواند جایگزین تمامی ضمایر فوق گردد .

آیلتس,ielts

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت دوم

آموزش ضمایر قسمت دوم

نکات آموزشی 2 – ضمایر قسمت دوم

استفاده از انواع ضمایر در زبان فارسی به اندازه ای رایج و آسان می باشد که حتی افراد کم سوادی هم که به صورت آکادمیک به یادگیری دستور زبان فارسی نپرداخته اند  نیز در طول روز ، طیف وسیعی از آن را بکار می برند ؛ شرایطی که برای انگلیسی زبانان نیز صدق می کند . در همین رابطه ، یکی از پرمصرف ترین ضمایر در هر زبانی ، ضمایر شخصی ،Personal   Pronounsیا به بیانی دقیق تر ضمایر فاعلی و مفعولی آن می باشد . پیش از ارائه هرگونه توضیح اضافه تر ، می توان پیش بینی کرد که ضمیر فاعلی ضمیریست که به جای فاعل یا «کننده کار» در جمله نشسته و ضمیر مفعولی نیز به جای مفعول یا « شخص – جسم پذیرنده کار» می نشیند . تقسیم بندی ضمایر فوق ، رابطه مستقیمی به شخص ، مفرد و جمع بودن و همچنین جنسیت آن ها دارد . از آنجایی که معرفی این ضمایر در سال ها و قدوم اولیه تحصیلی آموزش داده می شود ، به معرفی اجمالی آن ها پرداخته و به بیان جزئیات بیشتر آن ها نمی پردازیم . معادل ضمایر فاعلی انگلیسی در زبان فارسی برابر است با من یا “I” ، تو یا “You” ، او(مذکر) یا “He” ، او (مونث) یا “She” ، او (خنثی مانند اشیاء) یا “It” ، ما یا “We” ، شما یا باز هم “You” و در نهایت آن ها یا “They” می باشد . در گام بعدی ، ضمایری معرفی می شوند که به جای مفعول قرار خواهند گرفت . از آنجایی که می دانید ، «مفعول» در جملات زبان فارسی به کمک دو سوال «چه کسی را؟» و  «چه چیزی را؟» مشخص می شود . این قاعده و استفاده از این دو سوال که برای زبان های دیگر نیز کاربردیست ، در زبان انگلیسی به نحو متفاوتی نسبت به زبان فارسی پاسخ داده می شود . به عبارتی دیگر ، ما در زبان مادری خود ، ضمایر فاعلی و مفعولی را به جای یکدیگر بکار می بریم ، اما این عبارات در انگلیسی به صورت مرا یا “Me” ، تو را یا “You” ، او (مذکر) را یا “Him” ، او (مونث) را یا “Her” ، او (فاقد جنسیت یا عدم تشخیص آن در حیوانات) را یا “It” ، ما را یا “Us” ، شما را یا “You” و آن ها را یا “Them” بکار برده می شوند ، هرچند از نظر ظاهری نیز در مواردی با ضمایر فاعلی یکسانند . در ادامه معرفی ضمایر انگلیسی ، به معرفی ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns می رسیم . پیش از شروع این قسمت ، لازم به یادآوریست که دسته ای از صفات در زبان انگلیسی وجو دارند که تحت نام determiners Possessive یا صفات ملکی ، در موارد زیادی با ضمایر مورد نظر ما اشتباه گرفته می شوند . حساسیت این موضوع که در آزمون آیلتس نیز مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود تا در صورت بکار گیری هریک از این صفات و ضمایر به جای یکدیگر ، معنی جمله تغییر کند . در همین رابطه صفات ملکی ، با آمدن در کنار اسم ، مالکیت یک جسم یا عضو را توسط فرد یا جسمی دیگر به تصویر می کشد . این صفات که عبارت اند از My ، Your  ، His  ، Her ، Its ، Our ، مجدداً Your  و Their ، طبق روند فوق الذکر ، مالکیت یک عضو یا شئ را معلوم می کنند . به عنوان مثال کیف من با “My Book”  و قایق آن ها با ” Their Boat ”   نمایش داده می شود ؛ این در حالیست که ضمایر ملکی ، با آمدن به جای اسم مالکیت آن را نشان داده و  در ترجمه آن از لغت «مالِ» یا «برای» استفاده می شود . به عنوان مثال عبارات« برای من » با “Mine” ، « برای تو» با “Yours” ، « برای او » با “His” ، “Hers” و “Its” مخصوص 3 نوع جنسیت ، « برای ما » با “Ours” ، « برای شما چند نفر» با “Yours”  و « برای آن ها» با “Theirs” نمایش داده می شوند . برای تفهیم صفات و ضمایر ملکی و همچنین شناخت تفاوت های آن ها ، توجه به مثال زیر خالی از لطف نیست . به عنوان مثال اگر بخواهیم مالکیت یک لیوان را به فردی نسبت دهیم ، هم می توانیم از لفظ «لیوانِ تو» استفاده کنیم و هم از عبارت «لیوان برای توست» که در زبان انگلیسی به صورت “Your mug”  یا “Mug is yours”   نشان داده می شوند .

ielts

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت اول

آموزش ضمایر

نکات آموزش ضمایر قسمت اول

یکی از مهمترین عوامل تسلط به زبان و اخذ مدارک بین المللی آن (بطور مثال آیلتس در زبان انگلیسی) برای زبان آموزان ، تسلط به ساختار زبان مادری خود می باشد . به عنوان مثال تا وقتی که در زمان فارسی نتوانیم ساختار یک جمله را تفکیک کرده و تشریح کنیم ، اگر با زمان افعال آشنا نباشیم ، تا زمانیکه نتوانیم تفاوت قیود و صفات مختلف را تشخیص دهیم ، شناخت جامعی از  نهاد و گزاره یا مضاف و مضاف و الیه نداشته باشیم ، در یادگیری یک زبان خارجی به مشکل برمی خوریم . اگرچه برخی از جملات ، قوانین گرامری ، زمان ها و کلمات انگلیسی معادلی فارسی ندارند ، اما مقدار آن ها به اندازه ای نیست که ما را از هدفمان منحرف کنند . در همین رابطه و برای معرفی ضمایر در انگلیسی ، یک قدم به عقب برداشته و با معرفی آن ها در زبان فارسی شروع می کنیم . در زبان فارسی ، کلیه کلمات به 8 بخش کلی فعل ، اسم ، ضمیر ، قید ، صفت و حروف ربط ، ندا و اضافه تقسیم می شوند . در این میان اسم یا نام ، پدیده ایست که برای شناسایی یک شخص ، حیوان ، شئ و حتی یک مفهوم استفاده می گردد . این اسماء با قرارگیری در نقاط مختلف جمله ، نقش های فراوانی می گیرند ؛ به عنوان مثال ممکن است یک اسم گاهی در قالب فاعل و گاهی در قالب مفعول نمایان شود . از سویی دیگر در متون بلند ، تکرر استفاده از این اسماء ناخوشایند نبوده و علاوه بر تخریب ساختار جمله ، باعث رنجش شنونده یا خواننده نیز می شود ، لذا در چنین شرایطی ضمایر به عنوان کلمه ای جایگزین اسم وارد میدان شده و جای آن ها را می گیرند . ضمایر در زبان فارسی خود به 8 زیر مجموعه اصلی تقسیم می شوند که عبارت اند از ضمیر اشاره  (که به مرجعی شناس و در دسترس اشاره می کند) ، ضمیر شخصی (که به صورت چسبیده و جدا به فاعل و مفعول اشاره می کند ) ، ضمیر ملکی (نمایانگر تعلق یک عامل به عامل دیگر ) ، ضمیرشمارشی ( مانند “پنجم” که صورت ضمیری پنجمین جایگاه یک پدیده می باشد ) ، ضمیر تعجّبی ( که در اثر وقوع حادثه ای اعجاب انگیز بیان می شوند) ، ضمیر مبهم ( که معرف کمیتی نامعلوم می باشد – مانند هرکی یا دیگری ) ، ضمیر پرسشی (که اجزای مختلف جمله را مورد بررسی قرار می دهد – مانند کی؟ کجا؟ چگونه؟ ) و ضمیر مشترک (خود و خویشتن) . با توجه به شباهت بسیار زیاد این ضمایر در زبان فارسی و انگلیسی ، تسلط به آن ها در زبان مادری به درک بهتر آن ها در زبان های دیگر می انجامد . اما در زبان انگلیسی ، ضمایر به 6 دسته ضمایر اشاره ،  ملکی ،  شخصی ،  انعکاسی ، نسبی و نامعین تقسیم می شوند که به بررسی هریک در مجموعه مقالات آموزشی الفبا نوین خواهیم پرداخت . اولین شاخه ضمایر که در فارسی نیز وجود داشته و تسلط به آن حتی در آزمون آیلتس نیز مورد سنجش قرار می گیرد ، ضمایر اشاره می باشند . ضمیر (pronoun) اشاره که در زبان انگلیسی به ” Demonstrative ” معروف می باشند ، برای نشان دادن یک موجود زنده یا شئ ، در مسافتی نزدیک یا دور و در تعداد مفرد و مجموع دلالت دارد . در همین رابطه ” This ” به معنی « این » برای اشاره به فرد یا جسمی مفرد در نزدیکی گوینده ، ” That ” به معنی « آن » برای اشاره به فرد یا جسمی واقع در دوردست ، ” These ” به معنی « این ها » برای اشاره با افراد و اشیای نزدیک و در نهایت ” Those  “برای اشاره به مجموعه ای از افراد و اشیاء در نقاطی دورتر دلالت دارند . استفاده از ضمایر اشاره در فارسی بمراتب از زمان انگلیسی راحت تر می باشد ، چرا که اشاره به مفرد و جمع برای ما حالتی یکسان دارد ؛ به عنوان مثال استفاده از ضمیر «این» در عبارات «این کتاب» یا «این کتب» در زبان فارسی کاملاً صحیح می باشد ، در صورتی که در زبان انگلیسی به صورت ” This book ” (این کتاب) و ” These books ” (این ها کتاب ها) بیان می شود . این ضمایر علاوه بر بُعد مکان ، برای بُعد زمان نیز کاربرد دارند . به عنوان مثال برای اشاره به برهه زمانی فعلی مانند الان ، امروز ، این هفته و امسال از ” This ” و در خصوص ایام گذشته از ” That ” استفاده می شود . در پایان لازم به ذکر است که استفاده از عباراتی چون « این یکی » یا « آن یکی» که در زبان فارسی بسیار رایج است ، به تاسی از زبان انگلیسی (یا بالعکس) انجام می پذیرد که در این زبان به صورت ” This one ” یا ” Those ones ” و … خودنمایی می کنند .

بیشتر بخوانید

آیلتس آزمایشی

آیلتس آزمایشی

عموم افرادی که در پی اخذ مدرک آیلتس می باشند ، سابقه شرکت در آزمون های بزرگی همچون کنکور سراسری را نیز دارند . با بازگشت به روزهای پرتنش و مملو از اضصراب پشت کنکور ، روزهایی را به یاد می آوریم که با وجود حجم انبوهی از مطالب درسی برای مطالعه دچار سردرگمی شده و نقطه شروع ، میزان اهمیت هر بخش ، نحوه آمدن سوالات و کیفیت آن ها برای ما بسیار مبهم بود . عبور از سدّ کنکور که برای فارغ التحصیلان قدیمی تر به دلیل عدم وجود کتب کمک درسی ، کلاس های تقویتی و شیوه های مختلف تست زنی نیز ملموس تر می باشد ، با پیدایش آزمون های آزمایشی یا  Mock Testبرخی موسسات و مجموعه های آموزشی از جمله سازمان سنجش (به عنوان نهاد رسمی برگزاری کنکور) ، وارد مرحله جدیدی شد و نحوه مطالعه دروس نظم بهتری یافت . در اینگونه آزمون های آزمایشی دو هفته ای یا ماهانه ، طبق زمانبندی و برنامه ریزی از پیش تعیین شده ، در هر آزمون دروسی برای مطالعه معرفی می شد و دانش آموز با خواندن فصول مشخص شده ، علاوه بر پیشروی طبق جدول زمانبندی استاندارد ، به سنجش توانایی خود نیز می پرداخت . از دیگر مزایای برگزاری آزمون های آزمایشی ، می توان به شبیه سازی آزمون اصلی اشاره کرد . به عنوان مثال در همین نمونه فوق ، دانش آموزان با برگزاری 10 آزمون آزمایشی تا کنکور اصلی خود ، با تم کلی برگزاری آزمون آشنا می شوند . به عبارت دیگر دانش آموز اهمیت حضور یافتن در محل آزمون راس ساعت مقرر ، به همراه داشتن لوازم التحریر مورد نیاز و بایدها و نبایدهای این کار را تمرین کرده و با نحوه ارائه سوالات در قالب دفترچه های عمومی و تخصصی آشنا می شود ؛ همچنین با پیاده سازی روش های حل مسائل کنکوری و کنترل زمان ، خود را برای آزمون اصلی آماده می کند . این کار که سبب می شد تا علاوه بر کاهش استرس شخص در روز آزمون اصلی ، این فرد بتواند تا تاریخ مذکور نقاط ضعف خود را تقویت کرده و در حفظ کیفیت نقاط قوت خود بکوشد و از همه مهمتر ، با اخذ کارنامه عملکرد خود در هر مقطع ، جایگاه خود در میان سایر رقبایش را بسنجد . با توجه به این مقدمه و یافتن اهمیت برگزاری آزمون آزمایشی ،  گفتنیست که با قرار گیری در چنین شرایطی و شبیه سازی آزمونی مهم ، می توان با تلاش هدفمند و صرف زمانی بهینه ، نتایج بهتری کسب کرد . در همین راستا ، مجموعه الفبا نوین به عنوان برگزارکننده آزمون های آزمایشی آیلتس با مد نظر قرار دادن شرایط و کیفیت آزمون اصلی ، بهترین شرایط شبیه سازی آن را اجرا می کند . به عبارتی دیگر ، این مجموعه با طرح سوالاتی مشابه آزمون آیلتس ، شرایطی را بوجود می آورد که تست پیش روی نه آسان تر و نه سخت تر از آیلتس اصلی باشد و با تکیه بر توان بالا و تجربه کادر خود ، سوالاتی را منتشر می کند که در عین اصالت و یگانگی ، استانداردهای امتحان اصلی را نیز رعایت می کند . شبیه سازی محل آزمون ، استفاده از سخت افزار آموزشی (به عنوان مثال سیستم صوتی Listening)  مشابه آزمون اصلی ، تصحیح استاندارد آیتم ها و ارائه کارنامه ای جامع ، ارزیابی مهارت های گوناگون توسط یک تیم مسلط (به عنوان مثال تصحیح اوراق توسط چند نفر برای جلوگیری از اهدای نمرات غیرواقعی ) ، انتخاب زمانی دلخواه برای گذراندن آزمون Speaking  ، دسترسی به برگه آزمون و نوار مکالمات پس از ارائه نتایج ، صدور کارنامه در مدت یک هفته کاری و صرف هزینه ای منصفانه از دیگر ویژگی های گذراندن آزمون آیلتس آزمایشی در این مجموعه می باشد .

بیشتر بخوانید

انواع فعل


بعد از اشنایی به انواع اسم و نقش ان به عنوان فاعل یا مفعول در جمله، به دومین نوع کلمات یعنی فعل ها می پردازیم.

فعل ها رابطه فاعل با سایر اجزا جمله را برقرار می کنند و به طور کلی انجام دادن کاری را از سوی فاعل نشان می دهند.
با وجود این, فعل ها انواع و نقش ها ی متنوعی نیز دارند.
دسته اول فعل ها ، قعل های کمکی (Helping Verbs) یا (Auxilary verb) هستند .این افعال شامل 3 فعل بسیار مهم هستند.
To be
(حال) (am/is/are)
(گذشته ) (Was-werE)

Do
 (حال) (do-does)
(گذشته ) (did)

Have
 (حال) (have/has)
(گذشته ) (had)
دلیل نام گذاری این افعال به عنوان فعل کمکی این است که از 3 طریق به ما کمک میکنند.

برای سوال کردن جملات ما به فعل کمکی نیاز داریم :
مثال:
You are a teacher .
 (سوالی ) :Are you a teacher?
در این مثال چون در جمله فعل کمکی قرار دارد نیاز به استفاده از فعل کمکی دیگری نیست و فعل are با قرار گرفتن در اغاز جمله (جمله را سوالی می کند).
اما اگر در جمله فعل کمکی( to be ) وجود نداشته باشد از قعل do یا does استفاده می کنیم.

مثال :
You work in a bank .
(سوالی ) : Do you work in a bank?
برای سوالی کردن باید از فعل کمکی do, dose متناسب با فاعل جمله استفاده کرد:
برای سوم شخص( He,She,it) از does استفاده میکنیم .

Does he work in a bank ?

 برای منفی کردن جملات از افعال کمکی استفاده میکنیم :

 You are a student. ➡️(منفی) :You are not a student.
 You work in a bank.➡️(منفی) :You do not work in a bank.

 برای ساختن زمان های گرامری به افعال کمکی نیاز داریم.
مثال:
حال استمراری
I am studying English now .➡️من دارم زبان مطالعه میکنم

حال کامل
I have studied English for two years.➡️من دو سال است که زبان میخوانم

گذشته استمراری
I was studying English last night at 10′ o clock.➡️من دیشب ساعت 10 داشتم زبان می خواندمبرای سایر زمان های گرامری نیز به افعال کمکی نیاز داریم که در مبحث زمان ها بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
نکته :
در زبان انگلیسی بر خلاف بسیاری از زبان ها از جمله فرانسه و المانی ، فعل ها صرف نمی شوند ، تنها فعل هایی که متناسب با فاعل تغییر شکل می یابند ، فعل های کمکی هستند و سایر فعل ها نیاز به صرف شدن ندارند.
مثال:
 I am …….
You are ……
She/He is ……
استثنا : در مورد سوم شخص مفرد ، به فعل “s” سوم شخص اضافه می شود.
I work in a bank.
She/He works in a bank.

ielts

آیلتس

بیشتر بخوانید

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس ، سندیست که مبیّن میزان توانایی و مهارت شما در ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی می باشد . از آنجایی که ایجاد ارتباط به عنوان یک فرستنده پیام یا گیرنده آن ، در گرو مکالمه ، خواندن متون و نوشتن آن می باشد ، برای سنجش مهارت های یک فرد در این ارتباط ، توانایی وی در صحبت کردن و نوشتن برای انتقال مفاهیم و همچنین شنیدن و خواندن برای درک مطالب مورد سنجش قرار می گیرد . در همین ارتباط ، معمولاً سوالات زیادی مطرح می شود که «نمره آیلتس چیست ؟ نحوه ارزشیابی آن چگونه است و چه نمراتی مطلوب و قابل قبولند ؟ » در صدر این سوالات قرار دارند . در این رابطه باید اذعان داشت که نمرات آیلتس از صفر شروع شده و به نُه می رسد . در این ارزیابی که نمره صفر به معنی عدم پاسخگویی داوطلب به هیچ یک از سوالات بوده و نمره نُه به معنی بالاترین سطح تسلط به معنی کلمات ، گرامر و ساختار جمله ، فهم و بکار بردن اصطلاحات و استفاده از زبان انگلیسی بمانند زبان مادری خود فرد می باشد ، هرچه نمره بالاتر باشد ، اعتبار آن نیز بیشتر است . این نمره ، میانگینی از نمرات اخذ شده از 4 آزمون مختلف می باشد . به عنوان مثال اگر فردی در یکی از توانایی های فوق ضعیف باشد (مثلاً در نوشتن املای صحیح کلمات اشتباه کند) با تقویت و تکیه بر 3 مهارت دیگر خود ، می تواند کمبود را جبران کرده و نمره نهایی خود را افزایش دهد . از سویی دیگر ، اگر فردی استحقاق گرفتن نمره ای فوق العاده را داشته باشد ، در صورت ارتکاب اشتباه در یکی از آزمون ها ، نمره کلی خود را تحت الشعاع قرار می دهد . اما در این میان ، باید توجه داشت که افراد زیادی در اطرافمان (شهر و حتی کشورمان) وجود ندارند که نمره آیلتس 9 و یا حتی 8 را کسب کرده باشند . از سویی دیگر کسب نمرات 4 و کمتر از آن نیز نمراتیست که با دانش آموخته شده در کتب درسی (مدرسه) مقدور است ، از این روی عموم متقاضیان در سطوح 5 تا 7 فعال بوده و در پی بهبود آن می باشند . این سه درجه که به ترتیب با صفات Modest (متوسط) ، Competent (شایسته) و Good (خوب) مشخص می شوند ، با توجه به انگیزه اخذ آن ها ارزش پیدا می کنند . به عبارت دیگر ، مدرک آیلتس برای ورود به یک دانشگاه معتبر یا مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد ، حال این میزان نمره درخواستی کشور یا دانشگاه مذکور است که مقبولیت این نمره را تعیین می نماید . به عنوان مثال اگر فردی برای ورود به بهترین دانشگاه های دنیا ، نیازمند گرفتن نمره 7 باشد ، اخذ 6.5 یا 6 نیز برای وی نامطلوب است ، این درحالیست که همین نمرات از استاندارد دانشگاه های نچندان مطرح دنیا نیز بالاترند . در خصوص نمره دهی هر توانایی نیز می توان گفت علاوه بر نمرات 1 تا 10 ، این نمرات از 3 به بعد با مضارب نیم (5/0) افزایش می یابند . در اخذ نمره ، علی الخصوص امتحانات کتبی ، سلیقه ممتحن به هیچ عنوان دخیل نبوده و پاسخ سوالات یا درست است یا غلط . از این روی تعداد پاسخ های صحیح هر فرد بدون هیچگونه تضییع حق یا ارفاقی مورد بررسی قرار می گیرد . در آزمون آیلتس در هر مهارت ، با توجه به اینکه همه سوالات دارای وزن یکسانی می باشند (ضریب مساوی دارند) تعداد آن ها در جداول مربوطه گذاشته شده و نمره نهایی آن استخراج می شود ، به عنوان مثال در آزمون 40سوالی  Listening ، تعداد 5 تا 7 پاسخ صحیح برابر با آیلتس 3 ، 16 تا 18 پاسخ صحیح آیلتس 5 و 32 تا 34 پاسخ صحیح نیز کسب نمره 7.5 را در بر خواهد داشت .

بیشتر بخوانید

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس

همانطور که از درج نقش و نگار نیاکانمان بر روی دیواره غارها بر می آید ، یکی از اولین راه های برقراری ارتباط میان آدمیان و انتقال مفاهیم ، درج تصاویر بوده است . این نوع نقاشی ، اگرچه برای این افراد قابل درک بوده و رسم آن نیز به صورت بدوی ، نیازمند مهارت خاصی نبوده است ، اما در موارد متعددی کاربردی نداشته است . به عنوان مثال ، معرفی جسم و جانوری که توسط دیگران دیده نشده یا بیان تفکرات که گاهی شکلی هندسی ندارند ، با این روش بسیار دشوار بوده است ؛ به همین دلیل با گذشت سال های طولانی و تکامل زبان گفتاری به موازات آن ، برای هر حرف ، هجا و نمودی آوایی علامتی منحصر بفرد ابداع شد که به اختراع خط انجامید . چینش کنار همی این علائم به تولید کلمات و در پس آن به تولید جملات منجر شد و جمله به عنوان کوچک ترین جزء با معنی زبان ، به ثبت و انتقال مفاهیم پرداخت . گرچه امروزه زبان های نوشتاری (رسم الخط) زیادی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اندکی از اهمیت نگارش مطالب کاسته نشده است . نگارش یا عمل تبدیل تفکرات به تصویر ، به دو منظور ثبت و انتقال اطلاعات انجام می پذیرد . همانطور که بزرگان دین و تاریخ ما نیز تاکید فراوانی به آن داشته اند ، نوشتن موجب حفظ و نگهداری علم می شود ، پس بخش اعظمی از نوشته های ادبای بزرگ جهان ، کتب تاریخی و … به منظور ثبت و ضبط یک واقعه یا تفکری نگاشته شده اند . هدف از چاپ برخی از نوشته ها نیز صرفاً انتقال یک پیام بوده و حفظ آن در اولویت قرار ندارد ، مطالب روزنامه ها ، کتب درسی ، نامه ها و حتی همین مقاله پیش روی ، هدفی جز انتقال یک پیام و مفهوم به خواننده خود ندارند . برخی از متون نیز توامان به حفظ و تحقق هر دو هدف فوق می پردازند . کتب آسمانی ، کتب علمی ، اشعار و … نیز از آن دست متونی هستند که هم به عنوان حفظ یک مطلب و هم به عنوان اشاعه آن نگاشته شده اند . امروزه  این راه های ارتباطی و نوشتاری ، در قالب پیام کوتاه ، توئیت ، تکست و اسامی مشابه در محیط های مجازی خودنمایی می کند . درکنار این مصادیق ، نگارش و ارسال رزومه ، نگاشتن یک نامه دعوت یا کارت تبریک ، ارائه یک گزارش ، بیان نتیجه یک آزمایش ، ارائه پاسخ یک سوال در امتحان و صدها مثال دیگر از این قبیل ، مجموعه ای از متونیست که برای تصویر آن ها به مهارت نوشتن خود نیازمندیم . نوشتن یا writing  به عنوان یکی از مهارت های چهارگانه در ایجاد ارتباط میان انسان ها ، یکی از گزینه های مورد سنجش در آزمون های آیلتس نیز می باشد . با فرض اینکه انسانی از نعمت شنوایی و تکلم محروم باشد ، دستان و چشمان وی تنها راه ارتباط وی با دنیای خارج خواهد بود ، در مثالی ملموس تر ، زمانی که شما در منزل خود و پای سخت افزارهای دیجیتالیتان قرار دارید ، بخش عمده ای از ارتباطتان با محیط اطراف و دوستان مجازی خود را به کمک خواندن و نوشتن مطالب انجام می دهید ، بی آنکه متوجه باشید عملاٌ نه با کسی سخن گفته و نه به سخنان آن ها گوش می دهید (Speaking   و   Listening) . با توجه به این توضیحات ، می توان دریافت که چرا توانایی نوشتن صحیح کلمات ، جمله بندی اصولی آن ها ، علامت گذاری درست و فهم کامل معنی هر جمله در آزمون آیلتس مورد ارزیابی قرار می گیرد .

بیشتر بخوانید

آزمون PTE

آزمون PTE

پیش از این و در مقالات مرتبط ، توضیحات کاملی در خصوص کشور استرالیا ، دلایل محبوبیت آن برای مهاجرت و همچنین مدارک زبان انگلیسی مورد نیاز این کشور بیان شد .  مهاجرت به کشورهای دیگر مستلزم داشتن شرایطیست که طبق استانداردهای گوناگون طبقه بندی شده و متقاضیان این امر پس از حصول نمره قبولی قادر خواهند بود تا وارد کشوری جدید شوند . نحوه ارزیابی و توزیع این نمرات برای مهاجرت به استرالیا عبارت است از سن مهاجر (که با امتیاز مذکور نسبت عکس دارد) ، تسلط به زبان انگلیسی  ، سوابق مرتبط با حرفه مورد نیاز در استرالیا ، مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای مرتبط با آن ، سابقه کار یا تحصیل در استرالیا  و همچنین توانایی های همسر (که هریک به تنهایی با امتیاز مذکور نسبت مستقیم دارند)  . امتیاز تعلق گرفته به هر توانایی مضربی از 5 می باشد که در مورد توانایی زبان ، به آیلتس یک نمره 0 ، به آیلتس 7 نمره 10 و به آیلتس 8 نمره 20 تعلق می گیرد . زمانی که مجموع این امتیازات از مرز 60 بگذرد ، متقاضی ورود به این کشور واجدالشرایط شده و می تواند در این کشور به این زندگی ادامه دهد . حال در موارد متعددی دیده شده است که فردی علاوه بر سن ، تجربه و تحصیلات قابل قبول ، نمره قبولی مهاجرت به استرالیا را دریافت نکرده است . معمولاً در چنین شرایطی این افراد با تلاش و ممارست بیشتر و شرکت مجدد در آزمون های زبان ، نمره خود را بهبود می بخشند . تا سال 2015 (زمستان 1393) نیز روال انجام کار به این ترتیب پیش می رفت و علاقه مندان مهاجرت به استرالیا ، از بین تلاش و آزمون چندباره و تسلیم شدن و انصراف از مهاجرت یکی را انتخاب می کردند ، تا اینکه پس از این برهه زمانی ، اداره مهاجرت استرالیا اجازه ورود افراد شایسته به کشورش با مدرک PTE را نیز صادر کرد . PTE، Pearson Language Tests یا آزمون های زبان پیرسون ، آزمونی مشابه آزمون های آیلتس و تافل می باشد که توسط انتشارات لانگ من (Longman) برگزار می گردد . این آزمون همانند دو آزمون نامبرده 4 مهارت اصلی زبان آموزان (صحبت کردن ، شنیدن ، نوشتن و خواندن متون انگلیسی) را مورد سنجش قرار می دهد ، با این تفاوت که نمره کلی آن از 90 محاسبه شده و علاوه بر آن امتیازات مثبتی نیز برای گرامر ، املا و تلفظ واژگان ، دایره لغات و همچنین هجی کردن آن ها در نظر گرفته می شود . شاید تنها نقطه ضعف PTE را در حال حاضر بتوان عدم پذیرش آن توسط برخی کشورها و دانشگاه های معتبر دنیا دانست ؛ ضعفی که پیش بینی می شود با افزایش سن این آزمون ، ارتقاء سطح امتحانات و افزایش متقاضیان آن از بین رفته و PTE با آیلتس و تافل هم تراز شود .  از مزایای این آزمون در مقابل ielts می توان به برگزاری اینترنتی آن ، طول آزمون قریب به 3 ساعتی آن (در برابر آزمون ielts که  Speaking آن در زمان دیگری انجام می پذیرد ) و اعلام سریع نتایج (در برابر آیلتس که تا 2 هفته به طول میانجامد) اشاره کرد . در پایان لازم به ذکر است که با توجه به راحتی این آزمون در برابر آیلتس و الزام به اخذ نمره 65 این آزمون بجای نمره 7 آزمون دیگر ، گرفتن مدرک PTE برای متقاضیان سفر به استرالیا که از آزمون های متعدد ielts به ستوه آمده اند پیشنهاد می شود .

بیشتر بخوانید

درباره ielts speaking

درباره ielts speaking

آشنایی با مقصد ، مسیر و تهیه وسیله نقلیه قسمتی از شروع یک سفر خوب می باشد ، در حالی که اتفاقات اصلی ، سختی ها ، کمبودها ، دردسرهای احتمالی و صدالبته لذت ها و تجارب جدید در طی سفر رخ می دهند. اخذ مدرک آیلتس به عنوان مقصد و سفری که در مجموعه الفبا نوین با یکدیگر شروع کردیم ، پس از تدارک مقدمات آن وارد مرحله جدیدی شده است. اینک پس از معرفی آزمون آیلتس ، نحوه برگزاری آزمون ها و ارزیابی آن ، طریقه ثبت نام ، ذکر بایدها و نبایدها در این مسیر ، شعب اخذ آن در ایران و کشورهای همسایه و سایر اطلاعات کاربردی ، قصد داریم تا با نگاهی موشکافانه به بررسی هریک از شاخه های آزمون پرداخته و چکیده ای کاربردی در اختیار علاقه مندان آن قرار دهیم . در مقالات پیشین گفته شد که تکلم ، صحبت کردن با  speaking یکی از مهارت های چهارگانه مورد سنجش در آزمون آیلتس و پرکاربردترین آن ها در زندگی واقعی می باشد . اگر شما با هر سطح دانش و توانایی زبان انگلیسی به کشوری انگلیسی زبان سفر کنید ، ممکن است مجبور به خواندن مطالب تبلیغاتی یا اطلاعات روی نقشه ، مجلات و تلوزیون ، گوش دادن و ادراک سخنان یک شخصیت سرشناس یا یک فروشنده و یا نوشتن شرح حال یا آدرسی از محل سکونت خود شوید . بدیهیست انجام این امور تا چه میزان مهم بوده و عدم توانایی در پرداختن به آن ها مایه شرمساری و خجالت شما می شود ، اما با این حال هیچ یک به اندازه speaking و قدرت برقراری ارتباط اهمیت ندارد ، کمااینکه ایجاد ارتباط کلامی کمبودهای دیگر را نیز پوشش داده و تقویت آن به بهبود وضع سه مهارت دیگر نیز میانجامد. هریک از ما در زندگی روزمره خود ، نمی دانیم با چه کسانی ملاقات خواهیم کرد و درباره چه مباحثی سخن خواهیم گفت ، به همین دلیل هیچگاه در مواقع عادی پاسخی را از پیش حفظ نکرده و در صورت صحبت با فردی ناشناس یا موضوعی جدید ، از دانایی و توانایی خود برای پیشبرد مکالمه استفاده می کنیم . در آزمون  speaking آیلتس نیز شرایط به همین گونه است . در آزمون speaking ، ممتحن قصد دارد تا توانایی شما در تکلم زبان انگلیسی را بسنجد و نه قدرت حافظه و یادگیریتان را ، لذا پیشنهاد می شود تا همانند لحظه تکلم با فردی غریبه یا موضوعی نا آشنا ، بدون ارائه مطالب کلیشه ای به جای استفاده از حفظیات خود ، از اطلاعاتتان استفاده کنید . با مشاهده زبان فارسی و تجارب روزانه خود ، به شخصی در کلام فارسی نمره قبولی می دهیم که در وهله اول کلمات را صحیح بیان کرده و در هنگام صحبت کردن تپق نمی زند . در ادامه و با نگاهی موشکافانه به طرز استفاده وی از قیود ، صفات ، ضمایر و زمان های درست افعال در جای خود توجه می کنید . ارتباط سخنان وی با موضوع بحث ، ارائه مطالبی مفید و با ارزش برای شنیدن ، تغییر تُن صدا بمنظور تاثیر گذاری بیشتر ، لهجه استاندارد ، ارتباط چشمی و استفاده از زبان بدن نیز از دیگر فاکتورهاییست که فردی را ناطقی خوب یا غیر مسلط به زبان فارسی می کند . در همین رابطه باید تاکید کرد که زبان انگلیسی نیز دقیقاً از همین خط مشی پیروی کرده و مسئولین برگزاری آزمون شفاهی آیلتس به همین عوامل نگاه می کنند . به عبارت بهتر ، تسلط به عوامل فوق که در اثر تمرین و تکرار زیاد قوی می شود ، مجموعه عواملیست که به کسب نمره بالای speaking آیلتس می انجامد .

 

بیشتر بخوانید