ielts

Speaking | صحبت کردن

در مهارت speaking عوامل مهمی همچون  گرامر ( Grammar )  دایره لغات  (  Lexical range ) – سلیس بودن ( Fluency ) و تلفظ ( Pronunciation ) دخالت دارند . در این نوشتار به بررسی این عوامل و ارائه تمرین هایی برای بهبود Speaking می پردازیم

ارتقا مهارت speaking نیازمند توجه به همه این عوامل است.

نکته کلیدی در یادگیری هر مهارت زبانی این است که هر مهارتی را تنها با تمرین بسیار می توان یاد گرفت. برای مثار کار بر روی مهارت خواندن تاثیر چندانی بر روی مهارت صحبت کردن نمی گذارد. به خصوص اگر زمان و تمرین کلامی کافی روی speaking صرف نشود.

برای بهبود مهارت speaking

  • برای شروع ، یک موضوع را مشخص کرده و کلمات و ساختار های لازم و پر کاربرد برای صحبت کردن درباره ی این موضوع را به کمک Dictionary یا internet مشخص کنید
  • از ترکیب کلمات و ساختار ها جمله بسازید و سپس جملات را بیان کرده و صدای خود را ضبط کنید . توجه کنید که نباید از روی متن نوشتاری بخو انید.
    پس به صدای ضبط شده گوش کنید و درستی ساختار و تلفظ کلمات را انطباق دهید. هر بار سعی کنید با تسلط بیشتر این کار را انجام دهید و به تثبیت ساختار گرامری صحیح ، یادگیری کلمات جدید، سلیس بودن و تلفظ صحیح کلمات دست پیدا کنید.
  • قرار گرفتن در محیط مناسب اموزشی ، و امکان صحبت کردن مداوم در کنار دریافت بازخورد (feed back) از جانب افراد متخصص نیز می تواند شما را در کسب نتیجه مطلوب یاری کند.