ielts

آموزش ضمایر قسمت سوم

آموزش ضمایر قسمت سوم

نکات آموزشی 3 – ضمایر قسمت سوم

در ادامه معرفی ضمایر در زبان انگلیسی ، به ضمایر بازتابی یا Reflective pronouns می رسیم . درباب تعریف این نوع ضمیر می توان گفت که ضمایر انعکاسی مربوط به جملاتی هستند که در آن ، فاعل و مفعولی یکسان  وجود دارد . به عنوان مثال در عبارت “You saved yourself” یا «تو خودت را نجات دادی» ، با بررسی دقیق و تفکیک هر کلمه ، درمیابیم که  “You” یا «تو» فاعل و “Yourself” یا «خودت» مفعول جمله می باشد . در چنین شرایطی که فاعل و مفعول یکی می باشند ، در ساختار جمله از صفات انعکاسی یا بازتابی استفاده شده است . از مهمترین نشانه های ترجمه این نوع ضمایر در زبان فارسی می توان از ترکیب «خود» و ضمایر متصل اسمی یاد کرد . در همین رابطه ساختار یک ضمیر انعکاسی  در زبان انگلیسی برای هر شخص از طریق ترکیب صفت ملکی مربوطه با کلمه”Self” بوجود می آید . به بیانی دیگر “Myself” به معنی «خودم» ، “Yourself ” به معنی «خودت» ، “Himself ” ، “Herself” و “Itself” به تناسب جنسیتی به معنی «خودش» ، “Ourselves” به معنی «خودمان» ، “Yourselves” به معنی «خودتان» و “Themselves” به معنی «خودشان » مورد استفاده قرار می گیرد . به جز حالت فوق ، ضمایر انعکاسی برای تاکید بر روی یک مطلب نیز مورد استفاده قرار خواهد بود . مثلاً در زبان فارسی زمانی که می خواهید به دیدن یک پدیده اشاره کرده و بر روی نقل بدون واسطه آن تاکید کنید ، بجای گفتن عبارت «من دیدم» یا “I saw” از عبارت «من خودم دیدم» یا “I myself saw ”  استفاده می نمایید ؛ ساختاری که در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب می باشد.

در ادامه به معرفی ضمایر ارتباطی ، نسبی یا Relative Pronouns می رسیم . در زبان فارسی ، موارد متعددی پیش می آید که در آن از یک جمله برای معرفی یک کلمه یا جمله دیگر استفاده می کنیم . به عنوان مثال جملاتی مانند «تهران مکانیست که قریب به ده میلیون نفر جمعیت دارد » ، «علی همان شخصیست که نفر اول کنکور شده است» و یا «نیمه شب شرعی زمانیست که فاصله غروب خورشید و اذان صبح مساوی باشد» را در نظر بگیرید . در زبان انگلیسی به کلماتی مانند «مکانیست» ، «شخصیست» و «زمانیست» که توضیحات بعد را به اسم قبل از خود مرتبط می سازند ، ضمایر نسبی می گویند . می دانیم کلماتی استفهامی مانند  Who ، When ،   Where،Howو … ، هریک در مورد یکی از اجزای جمله سوالاتی را مطرح می کنند . به عنوان مثال ، چه کسی در پی یافتن فاعل جمله ، چه کسی را در پی یافتن مفعول جمله ، کی و کجا در پی یافتن زمان و مکان حادث شدن فعل ، چگونه در پی کشف کیفیت و نحوه انجام فعل و … می باشند . در همین رابطه لازم به ذکر است که این کلمات در زبان انگلیسی با قرارگیری در ابتدای جمله ، جنبه پرسشی خواهند داشت و با قرارگیری در میان دو جمله ، به عنوان پلی ارتباطی یا ضمیر نسبی ، آن ها را به یکدیگر متصل خواهد کرد . به عنوان مثال در جمله “The man who sold his car”  ، Who  در این جمله بیان میدارد که مرد مورد نظر ما ، همان کسیست که اتومبیلش را فروخته است و یا در مثال “The company which bill gates destroyed ” ، which که در حالت استفهامی خود به معنی «کدامیک؟» استفاده می شود ، در اینجا معرف شرکتیست که ویران شده است . لازم به ذکر است که “That”  به معنای «که» ، می تواند جایگزین تمامی ضمایر فوق گردد .

آیلتس,ielts

بیشتر بخوانید