ielts

آموزش ضمایر قسمت چهارم

آموزش ضمایر قسمت چهارم

نکات آموزشی 4 – ضمایر قسمت چهارم

با معرفی ضمایر اشاره ، شخصی (فاعلی و مفعولی) ، ملکی ، انعکاسی و نسبی ، اینک نوبت به معرفی آخرین نوع ضمایر در زبان انگلیسی رسیده است . این ضمایر که به ضمایر نامعین یا Indefinite Pronouns معروفند ، به عنوان جانشین شخص یا جسمی نامعلوم یا بجای عبارتی که عده فراوانی را مورد خطاب قرار می دهد استفاده می شود . به عنوان مثال در زبان فارسی ، گاهی در صحبت های محاوره ای خود ، برای معرفی فرد ، جسم ، زمان یا مکانی نامعلوم از عبارات «فلان شخص» ، «فلان چیز» ، «فلان جا» و «فلان وقت» استفاده می کنیم و گاهی با استفاده از عبارات « هرچیزی» یا « هیچکسی» تعداد افرادی نامعلوم را مورد منادا قرار می دهیم که در زبان انگلیسی به این لغات ضمایر نامعین گفته می شود . یکی از علائم شناسایی این نوع ضمایر در زبان انگلیسی وجود thing–  در ساختار کلمه می باشد . ” thing” که می توان آن را معادل «چیز» در فارسی دانست ، با پدیدار شدن در ساختار کلماتی همچون “Everything” یا «همه چیز» ، Something یا «چیزی» ، Anything یا «هرچیز» ، Nothing یا «هیچ چیز» و … در زمره ضمایر نامعین در می آیند . در همین اثنا می توان به “Body” و “One”  اشاره کرد که به عنوان ضمایر نامعین انسانی استفاده می شود . Everybody و Everyone (همه و هرکس) ، Nobody (هیچکس) ، Someone (کسی) و …از جمله پرکاربرد ترین ضمایر مبهم انسانی می باشند که در صرت همراهی با NO قادر خواهند بود تا با حفظ ساختار مثبت یک جمله ، معنی آن را منفی کنند . در ادامه به بررسی چند مثال از توضیحات فوق می پردازیم .

Everything seems good : همه چیز خوب به نظر می رسد .

Something is in the way : چیزی در راه است

Is there anybody out there? آیا کسی آنجاست ؟

I hate nobody :  من از هیچکس متنفرم )که در فارسی من از هیچکس متنفر نیستم ترجمه می شود(

I don`t hate anybode : من از کسی متنفر نیستم .

ielts,آیلتس

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت سوم

آموزش ضمایر قسمت سوم

نکات آموزشی 3 – ضمایر قسمت سوم

در ادامه معرفی ضمایر در زبان انگلیسی ، به ضمایر بازتابی یا Reflective pronouns می رسیم . درباب تعریف این نوع ضمیر می توان گفت که ضمایر انعکاسی مربوط به جملاتی هستند که در آن ، فاعل و مفعولی یکسان  وجود دارد . به عنوان مثال در عبارت “You saved yourself” یا «تو خودت را نجات دادی» ، با بررسی دقیق و تفکیک هر کلمه ، درمیابیم که  “You” یا «تو» فاعل و “Yourself” یا «خودت» مفعول جمله می باشد . در چنین شرایطی که فاعل و مفعول یکی می باشند ، در ساختار جمله از صفات انعکاسی یا بازتابی استفاده شده است . از مهمترین نشانه های ترجمه این نوع ضمایر در زبان فارسی می توان از ترکیب «خود» و ضمایر متصل اسمی یاد کرد . در همین رابطه ساختار یک ضمیر انعکاسی  در زبان انگلیسی برای هر شخص از طریق ترکیب صفت ملکی مربوطه با کلمه”Self” بوجود می آید . به بیانی دیگر “Myself” به معنی «خودم» ، “Yourself ” به معنی «خودت» ، “Himself ” ، “Herself” و “Itself” به تناسب جنسیتی به معنی «خودش» ، “Ourselves” به معنی «خودمان» ، “Yourselves” به معنی «خودتان» و “Themselves” به معنی «خودشان » مورد استفاده قرار می گیرد . به جز حالت فوق ، ضمایر انعکاسی برای تاکید بر روی یک مطلب نیز مورد استفاده قرار خواهد بود . مثلاً در زبان فارسی زمانی که می خواهید به دیدن یک پدیده اشاره کرده و بر روی نقل بدون واسطه آن تاکید کنید ، بجای گفتن عبارت «من دیدم» یا “I saw” از عبارت «من خودم دیدم» یا “I myself saw ”  استفاده می نمایید ؛ ساختاری که در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب می باشد.

در ادامه به معرفی ضمایر ارتباطی ، نسبی یا Relative Pronouns می رسیم . در زبان فارسی ، موارد متعددی پیش می آید که در آن از یک جمله برای معرفی یک کلمه یا جمله دیگر استفاده می کنیم . به عنوان مثال جملاتی مانند «تهران مکانیست که قریب به ده میلیون نفر جمعیت دارد » ، «علی همان شخصیست که نفر اول کنکور شده است» و یا «نیمه شب شرعی زمانیست که فاصله غروب خورشید و اذان صبح مساوی باشد» را در نظر بگیرید . در زبان انگلیسی به کلماتی مانند «مکانیست» ، «شخصیست» و «زمانیست» که توضیحات بعد را به اسم قبل از خود مرتبط می سازند ، ضمایر نسبی می گویند . می دانیم کلماتی استفهامی مانند  Who ، When ،   Where،Howو … ، هریک در مورد یکی از اجزای جمله سوالاتی را مطرح می کنند . به عنوان مثال ، چه کسی در پی یافتن فاعل جمله ، چه کسی را در پی یافتن مفعول جمله ، کی و کجا در پی یافتن زمان و مکان حادث شدن فعل ، چگونه در پی کشف کیفیت و نحوه انجام فعل و … می باشند . در همین رابطه لازم به ذکر است که این کلمات در زبان انگلیسی با قرارگیری در ابتدای جمله ، جنبه پرسشی خواهند داشت و با قرارگیری در میان دو جمله ، به عنوان پلی ارتباطی یا ضمیر نسبی ، آن ها را به یکدیگر متصل خواهد کرد . به عنوان مثال در جمله “The man who sold his car”  ، Who  در این جمله بیان میدارد که مرد مورد نظر ما ، همان کسیست که اتومبیلش را فروخته است و یا در مثال “The company which bill gates destroyed ” ، which که در حالت استفهامی خود به معنی «کدامیک؟» استفاده می شود ، در اینجا معرف شرکتیست که ویران شده است . لازم به ذکر است که “That”  به معنای «که» ، می تواند جایگزین تمامی ضمایر فوق گردد .

آیلتس,ielts

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت دوم

آموزش ضمایر قسمت دوم

نکات آموزشی 2 – ضمایر قسمت دوم

استفاده از انواع ضمایر در زبان فارسی به اندازه ای رایج و آسان می باشد که حتی افراد کم سوادی هم که به صورت آکادمیک به یادگیری دستور زبان فارسی نپرداخته اند  نیز در طول روز ، طیف وسیعی از آن را بکار می برند ؛ شرایطی که برای انگلیسی زبانان نیز صدق می کند . در همین رابطه ، یکی از پرمصرف ترین ضمایر در هر زبانی ، ضمایر شخصی ،Personal   Pronounsیا به بیانی دقیق تر ضمایر فاعلی و مفعولی آن می باشد . پیش از ارائه هرگونه توضیح اضافه تر ، می توان پیش بینی کرد که ضمیر فاعلی ضمیریست که به جای فاعل یا «کننده کار» در جمله نشسته و ضمیر مفعولی نیز به جای مفعول یا « شخص – جسم پذیرنده کار» می نشیند . تقسیم بندی ضمایر فوق ، رابطه مستقیمی به شخص ، مفرد و جمع بودن و همچنین جنسیت آن ها دارد . از آنجایی که معرفی این ضمایر در سال ها و قدوم اولیه تحصیلی آموزش داده می شود ، به معرفی اجمالی آن ها پرداخته و به بیان جزئیات بیشتر آن ها نمی پردازیم . معادل ضمایر فاعلی انگلیسی در زبان فارسی برابر است با من یا “I” ، تو یا “You” ، او(مذکر) یا “He” ، او (مونث) یا “She” ، او (خنثی مانند اشیاء) یا “It” ، ما یا “We” ، شما یا باز هم “You” و در نهایت آن ها یا “They” می باشد . در گام بعدی ، ضمایری معرفی می شوند که به جای مفعول قرار خواهند گرفت . از آنجایی که می دانید ، «مفعول» در جملات زبان فارسی به کمک دو سوال «چه کسی را؟» و  «چه چیزی را؟» مشخص می شود . این قاعده و استفاده از این دو سوال که برای زبان های دیگر نیز کاربردیست ، در زبان انگلیسی به نحو متفاوتی نسبت به زبان فارسی پاسخ داده می شود . به عبارتی دیگر ، ما در زبان مادری خود ، ضمایر فاعلی و مفعولی را به جای یکدیگر بکار می بریم ، اما این عبارات در انگلیسی به صورت مرا یا “Me” ، تو را یا “You” ، او (مذکر) را یا “Him” ، او (مونث) را یا “Her” ، او (فاقد جنسیت یا عدم تشخیص آن در حیوانات) را یا “It” ، ما را یا “Us” ، شما را یا “You” و آن ها را یا “Them” بکار برده می شوند ، هرچند از نظر ظاهری نیز در مواردی با ضمایر فاعلی یکسانند . در ادامه معرفی ضمایر انگلیسی ، به معرفی ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns می رسیم . پیش از شروع این قسمت ، لازم به یادآوریست که دسته ای از صفات در زبان انگلیسی وجو دارند که تحت نام determiners Possessive یا صفات ملکی ، در موارد زیادی با ضمایر مورد نظر ما اشتباه گرفته می شوند . حساسیت این موضوع که در آزمون آیلتس نیز مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود تا در صورت بکار گیری هریک از این صفات و ضمایر به جای یکدیگر ، معنی جمله تغییر کند . در همین رابطه صفات ملکی ، با آمدن در کنار اسم ، مالکیت یک جسم یا عضو را توسط فرد یا جسمی دیگر به تصویر می کشد . این صفات که عبارت اند از My ، Your  ، His  ، Her ، Its ، Our ، مجدداً Your  و Their ، طبق روند فوق الذکر ، مالکیت یک عضو یا شئ را معلوم می کنند . به عنوان مثال کیف من با “My Book”  و قایق آن ها با ” Their Boat ”   نمایش داده می شود ؛ این در حالیست که ضمایر ملکی ، با آمدن به جای اسم مالکیت آن را نشان داده و  در ترجمه آن از لغت «مالِ» یا «برای» استفاده می شود . به عنوان مثال عبارات« برای من » با “Mine” ، « برای تو» با “Yours” ، « برای او » با “His” ، “Hers” و “Its” مخصوص 3 نوع جنسیت ، « برای ما » با “Ours” ، « برای شما چند نفر» با “Yours”  و « برای آن ها» با “Theirs” نمایش داده می شوند . برای تفهیم صفات و ضمایر ملکی و همچنین شناخت تفاوت های آن ها ، توجه به مثال زیر خالی از لطف نیست . به عنوان مثال اگر بخواهیم مالکیت یک لیوان را به فردی نسبت دهیم ، هم می توانیم از لفظ «لیوانِ تو» استفاده کنیم و هم از عبارت «لیوان برای توست» که در زبان انگلیسی به صورت “Your mug”  یا “Mug is yours”   نشان داده می شوند .

ielts

بیشتر بخوانید