ielts

آموزش ضمایر قسمت دوم

آموزش ضمایر قسمت دوم

نکات آموزشی 2 – ضمایر قسمت دوم

استفاده از انواع ضمایر در زبان فارسی به اندازه ای رایج و آسان می باشد که حتی افراد کم سوادی هم که به صورت آکادمیک به یادگیری دستور زبان فارسی نپرداخته اند  نیز در طول روز ، طیف وسیعی از آن را بکار می برند ؛ شرایطی که برای انگلیسی زبانان نیز صدق می کند . در همین رابطه ، یکی از پرمصرف ترین ضمایر در هر زبانی ، ضمایر شخصی ،Personal   Pronounsیا به بیانی دقیق تر ضمایر فاعلی و مفعولی آن می باشد . پیش از ارائه هرگونه توضیح اضافه تر ، می توان پیش بینی کرد که ضمیر فاعلی ضمیریست که به جای فاعل یا «کننده کار» در جمله نشسته و ضمیر مفعولی نیز به جای مفعول یا « شخص – جسم پذیرنده کار» می نشیند . تقسیم بندی ضمایر فوق ، رابطه مستقیمی به شخص ، مفرد و جمع بودن و همچنین جنسیت آن ها دارد . از آنجایی که معرفی این ضمایر در سال ها و قدوم اولیه تحصیلی آموزش داده می شود ، به معرفی اجمالی آن ها پرداخته و به بیان جزئیات بیشتر آن ها نمی پردازیم . معادل ضمایر فاعلی انگلیسی در زبان فارسی برابر است با من یا “I” ، تو یا “You” ، او(مذکر) یا “He” ، او (مونث) یا “She” ، او (خنثی مانند اشیاء) یا “It” ، ما یا “We” ، شما یا باز هم “You” و در نهایت آن ها یا “They” می باشد . در گام بعدی ، ضمایری معرفی می شوند که به جای مفعول قرار خواهند گرفت . از آنجایی که می دانید ، «مفعول» در جملات زبان فارسی به کمک دو سوال «چه کسی را؟» و  «چه چیزی را؟» مشخص می شود . این قاعده و استفاده از این دو سوال که برای زبان های دیگر نیز کاربردیست ، در زبان انگلیسی به نحو متفاوتی نسبت به زبان فارسی پاسخ داده می شود . به عبارتی دیگر ، ما در زبان مادری خود ، ضمایر فاعلی و مفعولی را به جای یکدیگر بکار می بریم ، اما این عبارات در انگلیسی به صورت مرا یا “Me” ، تو را یا “You” ، او (مذکر) را یا “Him” ، او (مونث) را یا “Her” ، او (فاقد جنسیت یا عدم تشخیص آن در حیوانات) را یا “It” ، ما را یا “Us” ، شما را یا “You” و آن ها را یا “Them” بکار برده می شوند ، هرچند از نظر ظاهری نیز در مواردی با ضمایر فاعلی یکسانند . در ادامه معرفی ضمایر انگلیسی ، به معرفی ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns می رسیم . پیش از شروع این قسمت ، لازم به یادآوریست که دسته ای از صفات در زبان انگلیسی وجو دارند که تحت نام determiners Possessive یا صفات ملکی ، در موارد زیادی با ضمایر مورد نظر ما اشتباه گرفته می شوند . حساسیت این موضوع که در آزمون آیلتس نیز مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود تا در صورت بکار گیری هریک از این صفات و ضمایر به جای یکدیگر ، معنی جمله تغییر کند . در همین رابطه صفات ملکی ، با آمدن در کنار اسم ، مالکیت یک جسم یا عضو را توسط فرد یا جسمی دیگر به تصویر می کشد . این صفات که عبارت اند از My ، Your  ، His  ، Her ، Its ، Our ، مجدداً Your  و Their ، طبق روند فوق الذکر ، مالکیت یک عضو یا شئ را معلوم می کنند . به عنوان مثال کیف من با “My Book”  و قایق آن ها با ” Their Boat ”   نمایش داده می شود ؛ این در حالیست که ضمایر ملکی ، با آمدن به جای اسم مالکیت آن را نشان داده و  در ترجمه آن از لغت «مالِ» یا «برای» استفاده می شود . به عنوان مثال عبارات« برای من » با “Mine” ، « برای تو» با “Yours” ، « برای او » با “His” ، “Hers” و “Its” مخصوص 3 نوع جنسیت ، « برای ما » با “Ours” ، « برای شما چند نفر» با “Yours”  و « برای آن ها» با “Theirs” نمایش داده می شوند . برای تفهیم صفات و ضمایر ملکی و همچنین شناخت تفاوت های آن ها ، توجه به مثال زیر خالی از لطف نیست . به عنوان مثال اگر بخواهیم مالکیت یک لیوان را به فردی نسبت دهیم ، هم می توانیم از لفظ «لیوانِ تو» استفاده کنیم و هم از عبارت «لیوان برای توست» که در زبان انگلیسی به صورت “Your mug”  یا “Mug is yours”   نشان داده می شوند .

ielts

بیشتر بخوانید

ielts

آموزش ضمایر قسمت اول

آموزش ضمایر

نکات آموزش ضمایر قسمت اول

یکی از مهمترین عوامل تسلط به زبان و اخذ مدارک بین المللی آن (بطور مثال آیلتس در زبان انگلیسی) برای زبان آموزان ، تسلط به ساختار زبان مادری خود می باشد . به عنوان مثال تا وقتی که در زمان فارسی نتوانیم ساختار یک جمله را تفکیک کرده و تشریح کنیم ، اگر با زمان افعال آشنا نباشیم ، تا زمانیکه نتوانیم تفاوت قیود و صفات مختلف را تشخیص دهیم ، شناخت جامعی از  نهاد و گزاره یا مضاف و مضاف و الیه نداشته باشیم ، در یادگیری یک زبان خارجی به مشکل برمی خوریم . اگرچه برخی از جملات ، قوانین گرامری ، زمان ها و کلمات انگلیسی معادلی فارسی ندارند ، اما مقدار آن ها به اندازه ای نیست که ما را از هدفمان منحرف کنند . در همین رابطه و برای معرفی ضمایر در انگلیسی ، یک قدم به عقب برداشته و با معرفی آن ها در زبان فارسی شروع می کنیم . در زبان فارسی ، کلیه کلمات به 8 بخش کلی فعل ، اسم ، ضمیر ، قید ، صفت و حروف ربط ، ندا و اضافه تقسیم می شوند . در این میان اسم یا نام ، پدیده ایست که برای شناسایی یک شخص ، حیوان ، شئ و حتی یک مفهوم استفاده می گردد . این اسماء با قرارگیری در نقاط مختلف جمله ، نقش های فراوانی می گیرند ؛ به عنوان مثال ممکن است یک اسم گاهی در قالب فاعل و گاهی در قالب مفعول نمایان شود . از سویی دیگر در متون بلند ، تکرر استفاده از این اسماء ناخوشایند نبوده و علاوه بر تخریب ساختار جمله ، باعث رنجش شنونده یا خواننده نیز می شود ، لذا در چنین شرایطی ضمایر به عنوان کلمه ای جایگزین اسم وارد میدان شده و جای آن ها را می گیرند . ضمایر در زبان فارسی خود به 8 زیر مجموعه اصلی تقسیم می شوند که عبارت اند از ضمیر اشاره  (که به مرجعی شناس و در دسترس اشاره می کند) ، ضمیر شخصی (که به صورت چسبیده و جدا به فاعل و مفعول اشاره می کند ) ، ضمیر ملکی (نمایانگر تعلق یک عامل به عامل دیگر ) ، ضمیرشمارشی ( مانند “پنجم” که صورت ضمیری پنجمین جایگاه یک پدیده می باشد ) ، ضمیر تعجّبی ( که در اثر وقوع حادثه ای اعجاب انگیز بیان می شوند) ، ضمیر مبهم ( که معرف کمیتی نامعلوم می باشد – مانند هرکی یا دیگری ) ، ضمیر پرسشی (که اجزای مختلف جمله را مورد بررسی قرار می دهد – مانند کی؟ کجا؟ چگونه؟ ) و ضمیر مشترک (خود و خویشتن) . با توجه به شباهت بسیار زیاد این ضمایر در زبان فارسی و انگلیسی ، تسلط به آن ها در زبان مادری به درک بهتر آن ها در زبان های دیگر می انجامد . اما در زبان انگلیسی ، ضمایر به 6 دسته ضمایر اشاره ،  ملکی ،  شخصی ،  انعکاسی ، نسبی و نامعین تقسیم می شوند که به بررسی هریک در مجموعه مقالات آموزشی الفبا نوین خواهیم پرداخت . اولین شاخه ضمایر که در فارسی نیز وجود داشته و تسلط به آن حتی در آزمون آیلتس نیز مورد سنجش قرار می گیرد ، ضمایر اشاره می باشند . ضمیر (pronoun) اشاره که در زبان انگلیسی به ” Demonstrative ” معروف می باشند ، برای نشان دادن یک موجود زنده یا شئ ، در مسافتی نزدیک یا دور و در تعداد مفرد و مجموع دلالت دارد . در همین رابطه ” This ” به معنی « این » برای اشاره به فرد یا جسمی مفرد در نزدیکی گوینده ، ” That ” به معنی « آن » برای اشاره به فرد یا جسمی واقع در دوردست ، ” These ” به معنی « این ها » برای اشاره با افراد و اشیای نزدیک و در نهایت ” Those  “برای اشاره به مجموعه ای از افراد و اشیاء در نقاطی دورتر دلالت دارند . استفاده از ضمایر اشاره در فارسی بمراتب از زمان انگلیسی راحت تر می باشد ، چرا که اشاره به مفرد و جمع برای ما حالتی یکسان دارد ؛ به عنوان مثال استفاده از ضمیر «این» در عبارات «این کتاب» یا «این کتب» در زبان فارسی کاملاً صحیح می باشد ، در صورتی که در زبان انگلیسی به صورت ” This book ” (این کتاب) و ” These books ” (این ها کتاب ها) بیان می شود . این ضمایر علاوه بر بُعد مکان ، برای بُعد زمان نیز کاربرد دارند . به عنوان مثال برای اشاره به برهه زمانی فعلی مانند الان ، امروز ، این هفته و امسال از ” This ” و در خصوص ایام گذشته از ” That ” استفاده می شود . در پایان لازم به ذکر است که استفاده از عباراتی چون « این یکی » یا « آن یکی» که در زبان فارسی بسیار رایج است ، به تاسی از زبان انگلیسی (یا بالعکس) انجام می پذیرد که در این زبان به صورت ” This one ” یا ” Those ones ” و … خودنمایی می کنند .

بیشتر بخوانید

آیلتس آزمایشی

آیلتس آزمایشی

عموم افرادی که در پی اخذ مدرک آیلتس می باشند ، سابقه شرکت در آزمون های بزرگی همچون کنکور سراسری را نیز دارند . با بازگشت به روزهای پرتنش و مملو از اضصراب پشت کنکور ، روزهایی را به یاد می آوریم که با وجود حجم انبوهی از مطالب درسی برای مطالعه دچار سردرگمی شده و نقطه شروع ، میزان اهمیت هر بخش ، نحوه آمدن سوالات و کیفیت آن ها برای ما بسیار مبهم بود . عبور از سدّ کنکور که برای فارغ التحصیلان قدیمی تر به دلیل عدم وجود کتب کمک درسی ، کلاس های تقویتی و شیوه های مختلف تست زنی نیز ملموس تر می باشد ، با پیدایش آزمون های آزمایشی یا  Mock Testبرخی موسسات و مجموعه های آموزشی از جمله سازمان سنجش (به عنوان نهاد رسمی برگزاری کنکور) ، وارد مرحله جدیدی شد و نحوه مطالعه دروس نظم بهتری یافت . در اینگونه آزمون های آزمایشی دو هفته ای یا ماهانه ، طبق زمانبندی و برنامه ریزی از پیش تعیین شده ، در هر آزمون دروسی برای مطالعه معرفی می شد و دانش آموز با خواندن فصول مشخص شده ، علاوه بر پیشروی طبق جدول زمانبندی استاندارد ، به سنجش توانایی خود نیز می پرداخت . از دیگر مزایای برگزاری آزمون های آزمایشی ، می توان به شبیه سازی آزمون اصلی اشاره کرد . به عنوان مثال در همین نمونه فوق ، دانش آموزان با برگزاری 10 آزمون آزمایشی تا کنکور اصلی خود ، با تم کلی برگزاری آزمون آشنا می شوند . به عبارت دیگر دانش آموز اهمیت حضور یافتن در محل آزمون راس ساعت مقرر ، به همراه داشتن لوازم التحریر مورد نیاز و بایدها و نبایدهای این کار را تمرین کرده و با نحوه ارائه سوالات در قالب دفترچه های عمومی و تخصصی آشنا می شود ؛ همچنین با پیاده سازی روش های حل مسائل کنکوری و کنترل زمان ، خود را برای آزمون اصلی آماده می کند . این کار که سبب می شد تا علاوه بر کاهش استرس شخص در روز آزمون اصلی ، این فرد بتواند تا تاریخ مذکور نقاط ضعف خود را تقویت کرده و در حفظ کیفیت نقاط قوت خود بکوشد و از همه مهمتر ، با اخذ کارنامه عملکرد خود در هر مقطع ، جایگاه خود در میان سایر رقبایش را بسنجد . با توجه به این مقدمه و یافتن اهمیت برگزاری آزمون آزمایشی ،  گفتنیست که با قرار گیری در چنین شرایطی و شبیه سازی آزمونی مهم ، می توان با تلاش هدفمند و صرف زمانی بهینه ، نتایج بهتری کسب کرد . در همین راستا ، مجموعه الفبا نوین به عنوان برگزارکننده آزمون های آزمایشی آیلتس با مد نظر قرار دادن شرایط و کیفیت آزمون اصلی ، بهترین شرایط شبیه سازی آن را اجرا می کند . به عبارتی دیگر ، این مجموعه با طرح سوالاتی مشابه آزمون آیلتس ، شرایطی را بوجود می آورد که تست پیش روی نه آسان تر و نه سخت تر از آیلتس اصلی باشد و با تکیه بر توان بالا و تجربه کادر خود ، سوالاتی را منتشر می کند که در عین اصالت و یگانگی ، استانداردهای امتحان اصلی را نیز رعایت می کند . شبیه سازی محل آزمون ، استفاده از سخت افزار آموزشی (به عنوان مثال سیستم صوتی Listening)  مشابه آزمون اصلی ، تصحیح استاندارد آیتم ها و ارائه کارنامه ای جامع ، ارزیابی مهارت های گوناگون توسط یک تیم مسلط (به عنوان مثال تصحیح اوراق توسط چند نفر برای جلوگیری از اهدای نمرات غیرواقعی ) ، انتخاب زمانی دلخواه برای گذراندن آزمون Speaking  ، دسترسی به برگه آزمون و نوار مکالمات پس از ارائه نتایج ، صدور کارنامه در مدت یک هفته کاری و صرف هزینه ای منصفانه از دیگر ویژگی های گذراندن آزمون آیلتس آزمایشی در این مجموعه می باشد .

بیشتر بخوانید

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس ، سندیست که مبیّن میزان توانایی و مهارت شما در ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی می باشد . از آنجایی که ایجاد ارتباط به عنوان یک فرستنده پیام یا گیرنده آن ، در گرو مکالمه ، خواندن متون و نوشتن آن می باشد ، برای سنجش مهارت های یک فرد در این ارتباط ، توانایی وی در صحبت کردن و نوشتن برای انتقال مفاهیم و همچنین شنیدن و خواندن برای درک مطالب مورد سنجش قرار می گیرد . در همین ارتباط ، معمولاً سوالات زیادی مطرح می شود که «نمره آیلتس چیست ؟ نحوه ارزشیابی آن چگونه است و چه نمراتی مطلوب و قابل قبولند ؟ » در صدر این سوالات قرار دارند . در این رابطه باید اذعان داشت که نمرات آیلتس از صفر شروع شده و به نُه می رسد . در این ارزیابی که نمره صفر به معنی عدم پاسخگویی داوطلب به هیچ یک از سوالات بوده و نمره نُه به معنی بالاترین سطح تسلط به معنی کلمات ، گرامر و ساختار جمله ، فهم و بکار بردن اصطلاحات و استفاده از زبان انگلیسی بمانند زبان مادری خود فرد می باشد ، هرچه نمره بالاتر باشد ، اعتبار آن نیز بیشتر است . این نمره ، میانگینی از نمرات اخذ شده از 4 آزمون مختلف می باشد . به عنوان مثال اگر فردی در یکی از توانایی های فوق ضعیف باشد (مثلاً در نوشتن املای صحیح کلمات اشتباه کند) با تقویت و تکیه بر 3 مهارت دیگر خود ، می تواند کمبود را جبران کرده و نمره نهایی خود را افزایش دهد . از سویی دیگر ، اگر فردی استحقاق گرفتن نمره ای فوق العاده را داشته باشد ، در صورت ارتکاب اشتباه در یکی از آزمون ها ، نمره کلی خود را تحت الشعاع قرار می دهد . اما در این میان ، باید توجه داشت که افراد زیادی در اطرافمان (شهر و حتی کشورمان) وجود ندارند که نمره آیلتس 9 و یا حتی 8 را کسب کرده باشند . از سویی دیگر کسب نمرات 4 و کمتر از آن نیز نمراتیست که با دانش آموخته شده در کتب درسی (مدرسه) مقدور است ، از این روی عموم متقاضیان در سطوح 5 تا 7 فعال بوده و در پی بهبود آن می باشند . این سه درجه که به ترتیب با صفات Modest (متوسط) ، Competent (شایسته) و Good (خوب) مشخص می شوند ، با توجه به انگیزه اخذ آن ها ارزش پیدا می کنند . به عبارت دیگر ، مدرک آیلتس برای ورود به یک دانشگاه معتبر یا مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد ، حال این میزان نمره درخواستی کشور یا دانشگاه مذکور است که مقبولیت این نمره را تعیین می نماید . به عنوان مثال اگر فردی برای ورود به بهترین دانشگاه های دنیا ، نیازمند گرفتن نمره 7 باشد ، اخذ 6.5 یا 6 نیز برای وی نامطلوب است ، این درحالیست که همین نمرات از استاندارد دانشگاه های نچندان مطرح دنیا نیز بالاترند . در خصوص نمره دهی هر توانایی نیز می توان گفت علاوه بر نمرات 1 تا 10 ، این نمرات از 3 به بعد با مضارب نیم (5/0) افزایش می یابند . در اخذ نمره ، علی الخصوص امتحانات کتبی ، سلیقه ممتحن به هیچ عنوان دخیل نبوده و پاسخ سوالات یا درست است یا غلط . از این روی تعداد پاسخ های صحیح هر فرد بدون هیچگونه تضییع حق یا ارفاقی مورد بررسی قرار می گیرد . در آزمون آیلتس در هر مهارت ، با توجه به اینکه همه سوالات دارای وزن یکسانی می باشند (ضریب مساوی دارند) تعداد آن ها در جداول مربوطه گذاشته شده و نمره نهایی آن استخراج می شود ، به عنوان مثال در آزمون 40سوالی  Listening ، تعداد 5 تا 7 پاسخ صحیح برابر با آیلتس 3 ، 16 تا 18 پاسخ صحیح آیلتس 5 و 32 تا 34 پاسخ صحیح نیز کسب نمره 7.5 را در بر خواهد داشت .

بیشتر بخوانید

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس

همانطور که از درج نقش و نگار نیاکانمان بر روی دیواره غارها بر می آید ، یکی از اولین راه های برقراری ارتباط میان آدمیان و انتقال مفاهیم ، درج تصاویر بوده است . این نوع نقاشی ، اگرچه برای این افراد قابل درک بوده و رسم آن نیز به صورت بدوی ، نیازمند مهارت خاصی نبوده است ، اما در موارد متعددی کاربردی نداشته است . به عنوان مثال ، معرفی جسم و جانوری که توسط دیگران دیده نشده یا بیان تفکرات که گاهی شکلی هندسی ندارند ، با این روش بسیار دشوار بوده است ؛ به همین دلیل با گذشت سال های طولانی و تکامل زبان گفتاری به موازات آن ، برای هر حرف ، هجا و نمودی آوایی علامتی منحصر بفرد ابداع شد که به اختراع خط انجامید . چینش کنار همی این علائم به تولید کلمات و در پس آن به تولید جملات منجر شد و جمله به عنوان کوچک ترین جزء با معنی زبان ، به ثبت و انتقال مفاهیم پرداخت . گرچه امروزه زبان های نوشتاری (رسم الخط) زیادی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اندکی از اهمیت نگارش مطالب کاسته نشده است . نگارش یا عمل تبدیل تفکرات به تصویر ، به دو منظور ثبت و انتقال اطلاعات انجام می پذیرد . همانطور که بزرگان دین و تاریخ ما نیز تاکید فراوانی به آن داشته اند ، نوشتن موجب حفظ و نگهداری علم می شود ، پس بخش اعظمی از نوشته های ادبای بزرگ جهان ، کتب تاریخی و … به منظور ثبت و ضبط یک واقعه یا تفکری نگاشته شده اند . هدف از چاپ برخی از نوشته ها نیز صرفاً انتقال یک پیام بوده و حفظ آن در اولویت قرار ندارد ، مطالب روزنامه ها ، کتب درسی ، نامه ها و حتی همین مقاله پیش روی ، هدفی جز انتقال یک پیام و مفهوم به خواننده خود ندارند . برخی از متون نیز توامان به حفظ و تحقق هر دو هدف فوق می پردازند . کتب آسمانی ، کتب علمی ، اشعار و … نیز از آن دست متونی هستند که هم به عنوان حفظ یک مطلب و هم به عنوان اشاعه آن نگاشته شده اند . امروزه  این راه های ارتباطی و نوشتاری ، در قالب پیام کوتاه ، توئیت ، تکست و اسامی مشابه در محیط های مجازی خودنمایی می کند . درکنار این مصادیق ، نگارش و ارسال رزومه ، نگاشتن یک نامه دعوت یا کارت تبریک ، ارائه یک گزارش ، بیان نتیجه یک آزمایش ، ارائه پاسخ یک سوال در امتحان و صدها مثال دیگر از این قبیل ، مجموعه ای از متونیست که برای تصویر آن ها به مهارت نوشتن خود نیازمندیم . نوشتن یا writing  به عنوان یکی از مهارت های چهارگانه در ایجاد ارتباط میان انسان ها ، یکی از گزینه های مورد سنجش در آزمون های آیلتس نیز می باشد . با فرض اینکه انسانی از نعمت شنوایی و تکلم محروم باشد ، دستان و چشمان وی تنها راه ارتباط وی با دنیای خارج خواهد بود ، در مثالی ملموس تر ، زمانی که شما در منزل خود و پای سخت افزارهای دیجیتالیتان قرار دارید ، بخش عمده ای از ارتباطتان با محیط اطراف و دوستان مجازی خود را به کمک خواندن و نوشتن مطالب انجام می دهید ، بی آنکه متوجه باشید عملاٌ نه با کسی سخن گفته و نه به سخنان آن ها گوش می دهید (Speaking   و   Listening) . با توجه به این توضیحات ، می توان دریافت که چرا توانایی نوشتن صحیح کلمات ، جمله بندی اصولی آن ها ، علامت گذاری درست و فهم کامل معنی هر جمله در آزمون آیلتس مورد ارزیابی قرار می گیرد .

بیشتر بخوانید

تاریخ آزمون

تاریخ آزمون

امتحان و برگزاری آزمون ، به عنوان یکی از مراحل تحصیل و کسب هرگونه مدرک درسی و مهارتی ، با پوست و خون ما عجین شده است . این سنت نچندان قدیمی که با ورود موجی از تجدد یا ورود مدارس نوین به کشورمان رواج یافت و امروزه در مقاطع ابتدایی ، جای خود را به ارزیابی های کیفی داده است ، در برهه ای از زمان برای هریک از ما ، بسیار با اهمیت و ملموس بود . ذات آزمون همواره برای دانش آموزان کوشا و با استعداد ، زمینه خود نمایی و بروز توانایشان بوده است و برای دانش آموزان ضعیف تر ، کابوس شبانه و جولانگاه عدم تسلط و توانایی در درسی خاص . با بزرگتر شدن دانش آموزان ، این شوق و ترس از امتحانات کلاسی ، دوره ای یا پایانی ، جای خود را به یکی از مهمترین امتحانات زندگیشان یعنی کنکور می دهد . آزمونی که اگر چه امروزه به دلیل تعدد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، اهمیت و ترس گذشته را نداشته و داوطلبی را پشت سد خود نگه نمی دارد ، اما برای تعیین سطح آن ها و تفکیک دانشجویان خوب و بد (از نظر درسی) ، هنوز هم ابهت گذشته خود را دارد . امتحانات زندگی هر فرد پس از این مرحله دارای کیفیت و کمیت متفاوتی می شود ؛ آزمون های دانشگاه و دفاع از پایان نامه برای دانشجویان ، آزمون های ادوار کسب مهارت ، آزمون اخذ گواهینامه موتور سیکلت و خودرو ، آزمون های آمادگی دفاعی در دوران خدمت سربازی ، آزمون های زبان برای اخذ مدرک آیلتس و هزاران مثال دیگر ، مجموعه ای از آزمون هاییست که حداقل با چند نمونه از آن ها سر و کار داشته ایم . ویژگی مشترک همه آزمون های فوق ، داشتن تاریخی از پیش تعیین شده می باشد . به عنوان مثال دانش آموزان در هر مقطع تحصیلی ، از اول مهر هرسال می دانند که امتحان ریاضی نهایی آن ها در تاریخ 16 خرداد (قانونی نانوشته که بواسطه تعطیلی دو روزه پیش از آن ، معمولاً اجرا می شود ) برگزار می شود ، یا دانشجویان به هنگام انتخاب واحد ، از تاریخ و ساعت آزمون هر درس مطلع می شوند . هرامتحانی با توجه به اهمیت و حجم دروس مورد پرسش دارای زمانی استاندارد برای مطالعه می باشد . به عنوان مثال مطالعه پانزده دقیقه ای در زنگ تفریح برای کسب نمره ای خوب در آزمونی کلاسی ، مطالعه چند ساعته برای آزمون میان ترم و مطالعه چند روزه برای امتحانات نهایی کافی می باشد . این زمان برای آزمونی مانند کنکور به یک سال و حتی بیشتر نیز رسیده و گذراندن این چالش بزرگ با ده ها موضوع و منبع را امکان پذیر می کند . تاریخ این آزمون نیز ماه ها پیش از برگزاری آن به داوطلبین اعلام می شود تا بتوانند با برنامه ریزی دقیق ، تمامی مطالب را پوشش داده و به آن مسلط شوند . با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که اعلام تاریخ آزمون از مدت ها قبل ، علاوه بر جنبه هشدار دهنده آن ، به طرح برنامه ای مدون و حساب شده برای رسیدن به اهداف کمک می کند . آزمون آیلتس نیز به عنوان یکی از آزمون های معتبر زبان انگلیسی که طرفداران فراوانی در سراسر جهان دارد ، با توجه به تعدد داوطلبین شرکت کننده در آن ، تقسیم بندی این مدرک به شاخه های عمومی و آکادمیک ، پراکندگی وسیع زبان آموزان و امکان جبران نمرات کم توسط آن ها، تاریخ های متعددی را برای داوطلبین خود مشخص نموده است . این برنامه جامع که با نشر آن توسط هسته اصلی آیلتس ، امکان برنامه ریزی و تنظیم ساعات مطالعه در هر روز برای داوطلبین مشخص می گردد ، با مراجعه به سایت این مجموعه و شعب معتبر برگزاری آن در ایران ، قابل مشاهده است .

بیشتر بخوانید

آزمون PTE

آزمون PTE

پیش از این و در مقالات مرتبط ، توضیحات کاملی در خصوص کشور استرالیا ، دلایل محبوبیت آن برای مهاجرت و همچنین مدارک زبان انگلیسی مورد نیاز این کشور بیان شد .  مهاجرت به کشورهای دیگر مستلزم داشتن شرایطیست که طبق استانداردهای گوناگون طبقه بندی شده و متقاضیان این امر پس از حصول نمره قبولی قادر خواهند بود تا وارد کشوری جدید شوند . نحوه ارزیابی و توزیع این نمرات برای مهاجرت به استرالیا عبارت است از سن مهاجر (که با امتیاز مذکور نسبت عکس دارد) ، تسلط به زبان انگلیسی  ، سوابق مرتبط با حرفه مورد نیاز در استرالیا ، مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای مرتبط با آن ، سابقه کار یا تحصیل در استرالیا  و همچنین توانایی های همسر (که هریک به تنهایی با امتیاز مذکور نسبت مستقیم دارند)  . امتیاز تعلق گرفته به هر توانایی مضربی از 5 می باشد که در مورد توانایی زبان ، به آیلتس یک نمره 0 ، به آیلتس 7 نمره 10 و به آیلتس 8 نمره 20 تعلق می گیرد . زمانی که مجموع این امتیازات از مرز 60 بگذرد ، متقاضی ورود به این کشور واجدالشرایط شده و می تواند در این کشور به این زندگی ادامه دهد . حال در موارد متعددی دیده شده است که فردی علاوه بر سن ، تجربه و تحصیلات قابل قبول ، نمره قبولی مهاجرت به استرالیا را دریافت نکرده است . معمولاً در چنین شرایطی این افراد با تلاش و ممارست بیشتر و شرکت مجدد در آزمون های زبان ، نمره خود را بهبود می بخشند . تا سال 2015 (زمستان 1393) نیز روال انجام کار به این ترتیب پیش می رفت و علاقه مندان مهاجرت به استرالیا ، از بین تلاش و آزمون چندباره و تسلیم شدن و انصراف از مهاجرت یکی را انتخاب می کردند ، تا اینکه پس از این برهه زمانی ، اداره مهاجرت استرالیا اجازه ورود افراد شایسته به کشورش با مدرک PTE را نیز صادر کرد . PTE، Pearson Language Tests یا آزمون های زبان پیرسون ، آزمونی مشابه آزمون های آیلتس و تافل می باشد که توسط انتشارات لانگ من (Longman) برگزار می گردد . این آزمون همانند دو آزمون نامبرده 4 مهارت اصلی زبان آموزان (صحبت کردن ، شنیدن ، نوشتن و خواندن متون انگلیسی) را مورد سنجش قرار می دهد ، با این تفاوت که نمره کلی آن از 90 محاسبه شده و علاوه بر آن امتیازات مثبتی نیز برای گرامر ، املا و تلفظ واژگان ، دایره لغات و همچنین هجی کردن آن ها در نظر گرفته می شود . شاید تنها نقطه ضعف PTE را در حال حاضر بتوان عدم پذیرش آن توسط برخی کشورها و دانشگاه های معتبر دنیا دانست ؛ ضعفی که پیش بینی می شود با افزایش سن این آزمون ، ارتقاء سطح امتحانات و افزایش متقاضیان آن از بین رفته و PTE با آیلتس و تافل هم تراز شود .  از مزایای این آزمون در مقابل ielts می توان به برگزاری اینترنتی آن ، طول آزمون قریب به 3 ساعتی آن (در برابر آزمون ielts که  Speaking آن در زمان دیگری انجام می پذیرد ) و اعلام سریع نتایج (در برابر آیلتس که تا 2 هفته به طول میانجامد) اشاره کرد . در پایان لازم به ذکر است که با توجه به راحتی این آزمون در برابر آیلتس و الزام به اخذ نمره 65 این آزمون بجای نمره 7 آزمون دیگر ، گرفتن مدرک PTE برای متقاضیان سفر به استرالیا که از آزمون های متعدد ielts به ستوه آمده اند پیشنهاد می شود .

بیشتر بخوانید

درباره ielts speaking

درباره ielts speaking

آشنایی با مقصد ، مسیر و تهیه وسیله نقلیه قسمتی از شروع یک سفر خوب می باشد ، در حالی که اتفاقات اصلی ، سختی ها ، کمبودها ، دردسرهای احتمالی و صدالبته لذت ها و تجارب جدید در طی سفر رخ می دهند. اخذ مدرک آیلتس به عنوان مقصد و سفری که در مجموعه الفبا نوین با یکدیگر شروع کردیم ، پس از تدارک مقدمات آن وارد مرحله جدیدی شده است. اینک پس از معرفی آزمون آیلتس ، نحوه برگزاری آزمون ها و ارزیابی آن ، طریقه ثبت نام ، ذکر بایدها و نبایدها در این مسیر ، شعب اخذ آن در ایران و کشورهای همسایه و سایر اطلاعات کاربردی ، قصد داریم تا با نگاهی موشکافانه به بررسی هریک از شاخه های آزمون پرداخته و چکیده ای کاربردی در اختیار علاقه مندان آن قرار دهیم . در مقالات پیشین گفته شد که تکلم ، صحبت کردن با  speaking یکی از مهارت های چهارگانه مورد سنجش در آزمون آیلتس و پرکاربردترین آن ها در زندگی واقعی می باشد . اگر شما با هر سطح دانش و توانایی زبان انگلیسی به کشوری انگلیسی زبان سفر کنید ، ممکن است مجبور به خواندن مطالب تبلیغاتی یا اطلاعات روی نقشه ، مجلات و تلوزیون ، گوش دادن و ادراک سخنان یک شخصیت سرشناس یا یک فروشنده و یا نوشتن شرح حال یا آدرسی از محل سکونت خود شوید . بدیهیست انجام این امور تا چه میزان مهم بوده و عدم توانایی در پرداختن به آن ها مایه شرمساری و خجالت شما می شود ، اما با این حال هیچ یک به اندازه speaking و قدرت برقراری ارتباط اهمیت ندارد ، کمااینکه ایجاد ارتباط کلامی کمبودهای دیگر را نیز پوشش داده و تقویت آن به بهبود وضع سه مهارت دیگر نیز میانجامد. هریک از ما در زندگی روزمره خود ، نمی دانیم با چه کسانی ملاقات خواهیم کرد و درباره چه مباحثی سخن خواهیم گفت ، به همین دلیل هیچگاه در مواقع عادی پاسخی را از پیش حفظ نکرده و در صورت صحبت با فردی ناشناس یا موضوعی جدید ، از دانایی و توانایی خود برای پیشبرد مکالمه استفاده می کنیم . در آزمون  speaking آیلتس نیز شرایط به همین گونه است . در آزمون speaking ، ممتحن قصد دارد تا توانایی شما در تکلم زبان انگلیسی را بسنجد و نه قدرت حافظه و یادگیریتان را ، لذا پیشنهاد می شود تا همانند لحظه تکلم با فردی غریبه یا موضوعی نا آشنا ، بدون ارائه مطالب کلیشه ای به جای استفاده از حفظیات خود ، از اطلاعاتتان استفاده کنید . با مشاهده زبان فارسی و تجارب روزانه خود ، به شخصی در کلام فارسی نمره قبولی می دهیم که در وهله اول کلمات را صحیح بیان کرده و در هنگام صحبت کردن تپق نمی زند . در ادامه و با نگاهی موشکافانه به طرز استفاده وی از قیود ، صفات ، ضمایر و زمان های درست افعال در جای خود توجه می کنید . ارتباط سخنان وی با موضوع بحث ، ارائه مطالبی مفید و با ارزش برای شنیدن ، تغییر تُن صدا بمنظور تاثیر گذاری بیشتر ، لهجه استاندارد ، ارتباط چشمی و استفاده از زبان بدن نیز از دیگر فاکتورهاییست که فردی را ناطقی خوب یا غیر مسلط به زبان فارسی می کند . در همین رابطه باید تاکید کرد که زبان انگلیسی نیز دقیقاً از همین خط مشی پیروی کرده و مسئولین برگزاری آزمون شفاهی آیلتس به همین عوامل نگاه می کنند . به عبارت بهتر ، تسلط به عوامل فوق که در اثر تمرین و تکرار زیاد قوی می شود ، مجموعه عواملیست که به کسب نمره بالای speaking آیلتس می انجامد .

 

بیشتر بخوانید

ثبت نام آیلتس

ثبت نام آیلتس

ثبت نام در آزمون های معتبر شرایط و پیشنیاز های خاص خود را طلبیده و مستلزم رعایت اصول و رد شدن از موانع متعددی می باشد . آزمون آیلتس نیز به عنوان یکی از همین آزمون های معتبر ، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان داوطلبین بیشماری را به سوی خود می کشاند . این تعدد شرکت کنندگان از یک سو و پراکندگی جغرافیایی آنان از سویی دیگر سبب شده است تا هسته مرکزی آیلتس شرایطی یکسان برای همه شرکت کنندگان با هر زبان ، ملیت ، رنگ و نژادی وضع کنند . شرکت در آزمون آیلتس در گام اول مستلزم اخذ پاسپورت می باشد ، به همین دلیل اگر داوطلبی این مدرک شناسایی بین المللی را ندارد ، مجبور به تعویق آزمون خود تا زمان کسب این مدرک شناسایی می باشد . ناگفته نماند که در این مرحله سربازان و یا برخی از دانشجویان که امکان اخذ پاسپورت را ندارد ، با تمهیداتی ویژه و به کمک کارت ملی (در کنار نامه نظام وظیفه یا اشتغال به تحصیل) نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند . در قدم اول ثبت نام ، داوطلبین ملزم به ثبت نام در تارنمای ایرسافام می باشند . در قسمت ثبت نام این سایت ، پس از ورود اطلاعاتی پایه از قبیل اطلاعات فردی ، محل سکونت ، ایمیل ، شماره های تماس ، شماره پاسپورت و تعریف گذرواژه ، اکانت مربوطه را فعال می کنیم . پس از ورود به اکانت خود ، یکی از گزینه های آیلتس ، مهارت های زندگی و UKVI (پیشنیاز اخذ ویزا ، اشتغال و مهاجرت به بریتانیا)  را انتخاب می کنیم . پس از رزرو این آزمون و پرداخت هزینه 950.000 تومانی آن ، برای ورود اطلاعات و تصدیق نهایی به تارنمای ieltsessentials مراجعه می کنیم . در این مرحله و پس از ثبت نام در این سایت ، در پی رزرو مکان و زمان شرکت در آزمون می رویم . Select a test date به ما این امکان را می دهد تا در مراکز مجاز و زمان های تعیین شده ، یکی را به دلخواه انتخاب کرده و با ارائه راه های ارتباطی صحیح و معتبر (تلفن همراه و ایمیل) در انتظار تائید آن بمانیم .در 4 مرحله بعدی ثبت نام که عبارت اند از مشخصات داوطلب ، مشخصات کاربردی ، شناسایی و خلاصه رزرو ، ورود اطلاعات به کمک توضیحات ارائه شده در سایت کار دشواری نمی باشد ؛ تنها لازم به ذکر است که هزینه آزمون پیش از این در بانک های ایران پرداخت شده و به هنگام ثبت نام گزینه پرداخت آفلاین انتخاب شود . طبق برنامه 4ماهه اول سال 2018 میلادی ، مجموعه ایرسافام آزمون های ژنرال و آکادمیک خود را درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، شیراز و ساری برگزار خواهد کرد . از نکات جالب توجه این برنامه می توان به برگزاری دو آزمون عمومی و دو آزمون تخصصی آیلتس بصورت میانگین در هر ماه اشاره کرد که به پراکندگی داوطلبین در تاریخ های دلخواهشان منجر می شود .

بیشتر بخوانید

آیلتس به صورت فشرده

آیلتس به صورت فشرده

بدون شک منحصر به فردترین پدیده زندگی آدمیان ، زمان و گذر ایام می باشد . این پدیده از این روی استثنایی و ویژه می باشد که نمی توان آن را حفظ کرد ، خرید یا به طرق دیگر بدست آورد ؛ نمی توان زمان را قرض داد و یا از کمبود آن در مقایسه با شخص دیگری شکوه کرد . به عبارتی دیگر ، زمان گنج گران بهاییست که به طور یکسان میان انسان ها تقسیم شده است و هرنفر با توجه به استعداد و پشتکار خود از آن استفاده می کند . زمان همانند قطاریست که همواره در حال حرکت است ، انسان در بدو تولد با آن مرتبط شده و پس از مرگ از قید آن آزاد می شود . این قطار دنده عقب نداشته ، همواره با سرعت ثابت و مشخصی حرکت کرده و فرقی میان مسافرین خود نمی گذارد . حال در این میان ، همانند اتفاقات روزمره محیط پیرامونمان که در آن عده به مطالعه ، بازی با تلفن همراه ، خواب یا دیدن مناظر در اتوبوس یا سایر وسایل نقلیه می پردازند ، در این دنیا و قطار زندگی نیز عده ای خود را مشغول امور مهم و پربازده می کنند و عده ای نیز این زمان را به بطالت می گذرانند. اهمیت استفاده از زمان شب و روز به اندازه ای زیاد بوده است که علاوه بر وضع قوانینی در مورد ساعات کار ، استراحت و تفریح در دوران معاصر، صدها سال پیش توسط انبیاء و اولیای خداوند نیز تاکید زیادی بر استفاده صحیح و اصولی از آن شده است . امروزه شرایط زندگی – علی الخصوص در کشورهای جهان سوم – به نحوی پیش می رود که زندگی با حقوقی ثابت در ساعات استاندارد به راحتی میسر نمی باشد ، لذا جای خالی شغل های دوم و سوم و همچنین ساعات اضافه کاری به شدت حس می شود . وجود چنین عواملی در کنار زمان های لازم برای رسیدگی به امور شخصی ، خانوادگی و ساعات تلف شده در مسیر رفت و آمد سبب می شود تا زمان زیادی برای افراد شاغل باقی نماند تا به اموری جانبی برسند . یادگیری زبان انگلیسی و اخذ مدرک آیلتس به عنوان یکی از همین امور جانبی ، گاهی از یک امر غیرضروری به یکی از نیازمندی های زندگی انسان تبدیل می شود . به بار نشستن سال ها تحقیق و مطالعه و در پس آن امکان استخدام در مجموعه ای بین المللی ، فراهم شدن شرایط تحصیل در خارج و اقامت دائم در کشوری انگلیسی زبان و عواملی اینچنینی سبب می شود تا افراد فوق در کنار تمام محدودیات زمانی ، هدفی جز اخذ مدرک آیلتس خود نداشته باشند . وجود کلاس های فشرده آموزش آیلتس در چنین شرایطی سبب می شود تا افرادی که ساعات خالی زیادی در شبانه روز نداشته و یا عجله زیادی برای رسیدن به استاندارد های مد نظرشان دارند ، به سرعتی بیش از حد معمول دروس مربوطه را فراگیرند . فشردگی دوره های آیلتس می تواند با تعدد کلاس ها در طول هفته (مثلا شش روز در هفته) یا ازیاد ساعات هر جلسه (مثلا جلسه های 5 ساعته در دو روز هفته) تحقق یابد . از سوی دیگر می توان به حالات عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی کلاس های فشرده آیلتس اشاره کرد ، جایی که با کم شدن تعداد زبان آموزان ، علاوه بر افزایش هزینه و کیفیت کلاس ها ، امکان برگزاری کلاس در زمان مورد نظر داوطلبین نیز بیشتر خواهد شد . در پایان می توان اذعان داشت که با وجود محدودیات فوق الذکر زمان ، استفاده از آموزش فشرده زبان انگلیسی ، تنها راه رسیدن به مقصد در کوتاه مدت می باشد .

بیشتر بخوانید